wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Drugi Śląski Urząd Skarbowy

Drugi Śląski Urząd Skarbowy

w Bielsku-Białej

 

 

 

Nr KAO-251/1/06                                                                                                                                                     Bielsko-Biała, 2006-03-07

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy
i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Ochrona osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 oraz przeglądy i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Zamawiający

nazwa i adres

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 ul. Warszawska 45

 43-300 Bielsko-Biała

 woj. Śląskie

REGON

 072884840

tel.

 033 4998400

 

Fax

 033 4998401

email

 us2472@sl.mofnet.gov.pl

internet

 --

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 93411400-6

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 --

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 2 lata

data rozpoczęcia

 Data podpisania umowy.

data zakończenia

 2 lata od podpisania umowy

Wymagane wadium

 NIE

Warunki udziału w postępowaniu

 Złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wraz
z żądanymi załącznikami.

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60 %

Czas podjęcia działań grupy interwencyjnej – 10 %

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej – 30 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień.

  Na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do
  Zamawiającego.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 w siedzibie zamawiającego p. 4 (parter) w godz. 7.30 do 15.30

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 --

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 w siedzibie zamawiającego (Kancelaria – dziennik podawczy, parter-pok.nr 6).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 23 marca 2006 r.

godzina

 9.00

Otwarcie ofert

miejsce

 w siedzibie zamawiającego,pok.205

termin

 23 marca 2006 r.

godzina

 9.30

Termin związania ofertą

 30 dni od dnia otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 --

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Anna Kromczyk, Stanisław Posłuszny

nr pokoju

 205, 220

tel.

 033 499 8450; 033 499 8468

godziny udzielania informacji

 8.00 do 15.00

e-mail

 anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl

 

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Wprowadził: Piotr Osior

W oryginale podpisał Naczelnik Urzędu Dariusz PiecuchTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!