wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Kraszewskiego 4
Centrala: 33 852-63-00
fax:33 852-63-30

us2407@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiany w zasiłkach rodzinnych
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE

zmiany w zasiłkach rodzinnych

 

      Od 01.05.2004 r. zgodnie z ustawą z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 28, poz.2255). zmienia się system świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał od 1 maja 2004 r. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł, a jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do 16 lat, albo powyżej lat 16, jeśli jest zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – jeżeli nie przekracza 583 zł.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.  będą przyjmowane dochody rodziny z 2002 r.

Przez „dochód” należy rozumieć, po odliczeniu kwot alimentów na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dochody te będą uwzględniane na podstawie zaświadczeń wystawianych na wniosek osób zainteresowanych przez  właściwych naczelników urzędów skarbowych . Wnioski o wydanie takich zaświadczeń można składać osobiście bądź za pośrednictwem płatnika w siedzibie Urzędu Skarbowego w Cieszynie, gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie ( pokój nr 1 na parterze budynku). Informacje można również uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 85-12-100 wew. 512 bądź 134. Istnieje również możliwość przesłania wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem poczty. Po odbiór zaświadczeń pracownicy mogą zgłaszać się osobiście bądź też mogą upoważnić płatnika do odbioru zaświadczenia ( wzór upoważnienia w załączeniu ). Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy ( wypisy) w sprawach zatrudnienia , świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę nie podlegają opłacie skarbowej

 

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z poprzedniej akcji wydawania zaświadczeń , kiedy to w tut. Urzędzie Skarbowym pozostało  około 10.000 nieodebranych zaświadczeń, proszę tych podatników , którzy zamierzają ubiegać się o zasiłki rodzinne , aby  przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia dokonali sprawdzenia , czy spełniają kryteria dochodowe do przyznania tego świadczenia.

 

Uwaga : osoby będące w posiadaniu zaświadczeń o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2002, wydanych do dnia 1 maja 2004r, do wniosku o zasiłek rodzinny lub świadczenie pielęgnacyjne mogą dołączyć te zaświadczenia

( podstawa prawna : § 19 ust.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o  świadczenia rodzinne)

Szczegółowe informacje w zakresie nowego systemu świadczeń rodzinnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej  www.mgpips.gov.pl

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Cieszynie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-cieszynie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!