wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że za 2003 rok obowiązują dwa formularze zeznań podatkowych tj. PIT- 36 i PIT-37 oraz załączniki tj. PIT/0 , PIT/D , PIT/M , PIT/B, PIT-2K

FORMULARZ PIT-37 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1)   wyłącznie uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobrali zaliczki na podatek z tytułu: 

-     wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, 

-     emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

-     świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny,

-     dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

-     zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 

-     stypendiów,

-     przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), 

-     przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, 

-     świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

-     należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, oraz

2)    nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej, oraz

3)  nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. 

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

FORMULARZA PIT-37 NIE WYPEŁNIAJĄ podatnicy, którzy:

1)   prowadzili:

-     pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach,

-     działy specjalne produkcji rolnej,

2)   uzyskali przychody:

-     z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

-     od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu: sprzedaży udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz działalności wykonywanej osobiście),

-     ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),

-     z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,

-     korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,

3)   sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

4)   są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną)

bowiem podatnicy ci wypełniają formularz PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1)   prowadzili:

-      pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, 

-      działy specjalne produkcji rolnej,

2)   uzyskali przychody:

-      z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

-      od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu: sprzedaży udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz z działalności wykonywanej osobiście),

-      ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),

-      z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek, w tym przychody wykazane w informacji PIT-8C,

3)   korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,

4)   sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

5)   są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).

W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 TERMIN SKŁADANIA        / PIT-37, PIT-36/

Zeznanie za 2003 rok należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 roku.

Nadmienia się, że zgodnie z ustawą o ewidencji i identyfikacji podatników istnieje obowiązek wpisywania na drukach zeznań swojego numeru N I P. 

Obowiązek ten będzie bezwzględnie egzekwowany dla zapewnienia prawidłowej identyfikacji podatników. 

Zeznanie podatkowe składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika lub pobytu w dniu 31 grudnia 2003 r. 

  Druki zeznań PIT-36, PIT-37 wraz z załącznikami wydawane są w siedzibie tutejszego Urzędu Skarbowego w pokoju 5 oraz w wydzielonym stanowisku na parterze.

  Odbiór formularzy podatkowych odbywa się w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu w miejscach i stanowiskach wyznaczonych tj.

  1. Dziennik podawczy,
  2. Punkt informacyjny,
  3. Stosownie do ocenianych potrzeb w wydzielonym punkcie, na parterze  tutejszego Urzędu Skarbowego.

Punkty przyjęć zeznań czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15, a we wtorki i czwartki w godz. 7 - 17. 

Natomiast od 16 lutego 2004r. kasa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 1430 ,a w każdy wtorek i czwartek od 7 do 17.

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych
i dokonywania wpłat za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej. Jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania i dokonania wpłat podatku ponosić będą rozliczający się podatnicy. 

Wpłat należnego podatku dochodowego za 2003 r. należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego tutejszego urzędu: 

NBP O/O Katowice   14101012120014722223000000

na blankiecie wpłaty należy umieścić symbol zeznania podatkowego, którego dotyczy wpłata.

  Zwrot nadpłaty podatku będzie dokonywany:

-       na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;

-       w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, jeżeli został podany przez niego na zgłoszeniu identyfikacyjnym ( aktualizacyjnym tj. na Formularzu NIP-3 lub NIP-1)

W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji zgłoszonych do Urzędu numerów rachunków bankowych. 

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym 
( tj. 8,80 zł ), podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. 

W przypadku zwrotu nadpłaty w kasie urzędu - podatnik zobowiązany jest do osobistego stawienia w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie. 

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej zwrotu, czyli o kwotę 4,70 zł + 1% od całości nadpłaty.

05.01.2004To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!