wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat o naborze na wolne stanowiska pracy

Komunikat o naborze na wolne stanowiska pracy 

URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU

Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko St. referenta do inspektora w Referacie ds. Egzekucji

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lubliniec

Główne obowiązki:

- przydział i odbiór tytułów wykonawczych od poborców skarbowych,

- wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i innych należności   podlegających z mocy przepisów szczególnych egzekucji administracyjnej,

- przygotowywanie postanowień z zakresu egzekucji administracyjnej,

- obsługa interesantów,

- załatwianie wszelkich prac biurowych związanych z likwidacją tytułów wykonawczych.

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.

Wymagania konieczne:

- znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ordynacji   podatkowej,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność pracy w zespole,

- systematyczność i dokładność,

- umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

- samodzielność,

- dokładność,

- komunikatywność,

- dobra znajomość języka obcego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za    przestępstwa  popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie świadectw pracy,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach uzupełniających.

Dokumenty należy przesłać do:

30.03.2005r.

pod adresem:

Urząd Skarbowy

42-700 Lubliniec

ul. Paderewskiego 7b

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU

Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko Radcy prawnego

Liczba lub wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Lubliniec

Główne obowiązki:

- udzielanie pracownikom urzędu porad i konsultacji prawnych,

- opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów    wydawanych przez naczelnika urzędu oraz wszelkich umów zawieranych przez Urząd, w tym w szczególności z zakresu zamówień publicznych,

- występowanie i reprezentowanie urzędu w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

- informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu,

- wykonywanie na polecenie kierownictwa innych czynności z zakresu obsługi prawnej.

Wykształcenie: wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

- wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,

- dobra znajomość prawa podatkowego, administracyjnego, pracy i zamówień publicznych,

- kandydat nie może prowadzić własnej kancelarii prawnej i być zatrudniony w innej kancelarii, nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- komunikatywność,

- dobra znajomość języka obcego,

- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za    przestępstwa  popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie świadectw pracy,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach uzupełniających.

Dokumenty należy przesłać do:

30.03.2005r.

pod adresem:

Urząd Skarbowy

42-700 Lubliniec

ul. Paderewskiego 7b

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

07.03.2005 R.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!