wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU OGŁASZA KONKURS OFERT NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU
OGŁASZA KONKURS OFERT NA STANOWISKO GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO  

   

 1. Zakres stanowiska określa Regulamin Organizacyjny US w Lublińcu.

   O ogłaszane stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca poniższe wymogi:

       A/ jest członkiem korpusu służby cywilnej,

       B/ posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe,   

           uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie oraz ekonomiczne studia podyplomowe co najmniej 3 letnia praktyka

           w księgowości w jednostkach budżetowych

 

       C/ posiada minimum 5 letni staż pracy w skarbowości i minimum 3 letni staż w kierowaniu zespołami pracowniczymi,

  

       D/ nie była karana dyscyplinarnie,

 2.  Zainteresowani kandydaci winni złożyć swoją ofertę w zalakowanej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na Głównego Księgowego” w terminie do 30.04.2005r. w Sekretariacie Urzędzie Skarbowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b.

 3.  Oferta powinna zawierać:

       A/ dane personalne kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

       B/ przebieg pracy zawodowej, obecne miejsce zatrudnienia, dotychczas zajmowane stanowiska,

      C/ wykształcenie: nazwa uczelni, rok ukończenia, tytuł naukowy, studia podyplomowe, ukończone kursy potwierdzone 

          stosownymi dokumentami,

     D/ podanie głównych motywów ubiegania się o ogłaszane stanowisko,

     E/ indywidualną ocenę swoich dotychczasowych osiągnięć zawodowych,

     F/ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów rekrutacji

    G/ oświadczenie kandydata, że nie był karany dyscyplinarnie.

  Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie prac Komisji ds. 

  przeprowadzania konkursów.

  O dopuszczeniu do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie do  

  dnia  04.05.2005r.

  Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dwóch etapach:

     A/ Etap pierwszy obejmuje:

        - egzamin pisemny w formie testu składający się z 30 pytań z zakresu    rachunkowości podatkowej i budżetowej oraz  

          ordynacji podatkowej,

        - egzamin ustny, na który składają się pytania związane z rachunkowością podatkową i budżetową, prawem 

          podatkowym i administracyjnym oraz rolą i zadaniami organów skarbowych.

     B/ Etap drugi stanowi rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu. 

  Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowany kandydat, który uzyskał rekomendację Komisji i uzyskał z części pisemnej 

  i ustnej co najmniej 32 punkty.

    Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 09.05.2005r. o godz. 900

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu może zrezygnować z kandydata bez podania  przyczyny na każdym etapie    

   postępowania konkursowego.

   Do przeprowadzonego postępowania i jego wyników nie stosuje się protestów i odwołań .

22.04.2005 r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!