wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT - Informacja dotyczy podatków od czynności cywilnoprawnych
w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

KOMUNIKAT - Informacja dotyczy podatków od czynności cywilnoprawnych

 

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1) następujące czynności cywilnoprawne:

        umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

        umowy pożyczki,

        umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

        umowy dożywocia,

        umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności- w części dotyczącej spłat lub dopłat,

        ustanowienie hipoteki,

        ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz nieodpłatnej służebności

        umowy depozytu nieprawidłowego,

        umowy spółki (akty założycielskie)

 

2) Zmiany wyżej wymienionych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3) Orzeczenia sądów oraz ugody jeśli wywołują one takie same skutki prawne

 

     Obowiązek podatkowy ciąży na :

        przy umowie sprzedaży – na kupującym,

        przy umowie zamiany – na stronach czynności,

        przy umowie darowizny – na obdarowanym,

        przy umowie dożywocia -na nabywcy własności nieruchomości,

        przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności- na podmiocie nabywającym rzeczy  lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,

        przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności- na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,

        przy umowie pożyczki i depozytu nieprawidłowego- na biorącym pożyczkę lub przechowawcy,

        przy ustanowieniu hipoteki- na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki,

        przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki- na spółce

 Pożyczki w formie pieniężnej udzielane od dnia 01.01.2007 r. na podstawie umowy zawartej przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł jest zwolnione od podatku przy spełnieniu następujących warunków:

        złożenia deklaracji PCC-3 dotyczącej nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności,

        udokumentowania  otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W ORYGINALE PODPISAŁA

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

    mgr Barbara Szczypior

 

2007-05-15To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!