wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT - Informacja dotyczy podatków od spadków i darowizn
w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

KOMUNIKAT - Informacja dotyczy podatków od spadków i darowizn

 

        Podatkowi od spadków i darowizn podlega:

1.        nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych

znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem:

        dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,

        darowizny, polecenia darczyńcy,

        zasiedzenia,

        nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

        zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawce darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

        nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności

2.       nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na

wypadek śmierci

3.       nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu   inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

4.       nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i prawa majątkowych.

 

 Od dnia 01.01.2007 r. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez:

małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod warunkiem, że wyżej wymienieni zgłoszą nabycie na druku SD-Z1 i udokumentują w sposób przewidziany w ustawie o podatku od spadków i darowizn właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (art. 6 ust.1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Nabywcy nie wymienieni powyżej sporządzają i składają zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-3 do miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Druki dostępne są:

w Urzędzie Skarbowym: Lubliniec, ul. Paderewskiego 7 b

na stronie internetowej www.mf.gov.pl

Informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków Majątkowych i Opłat (tel. 034 356 16 69 wew. 112)

Obowiązujące przepisy:

1.        Ustawa z dnia 28.07.1983r. O podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. NR  142, poz. 1514 z poźn. zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. Z 2006r. Nr222, poz. 1629

2.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006r. W sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2006r. Nr. 246, poz. 1800)

3.       Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 18 grudnia 2006r. W sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Z 2006r. Nr 243, poz 1762).

W ORYGINALE PODPISAŁA

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

                                                                                                                                                  mgr Barbara Szczypior

2007-05-15To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!