wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Obwieszczenie O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego                                                                                                                                       Lubliniec 2010.05.06

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

NUS V-E-722/ 14 /2010

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu na podstawie art. 110w § 1 w związku z art. 110w § 3 ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 roku, Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.06.2010 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu, mającego siedzibę w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej, której właścicielem jest „FADOM” Sp. z o.o. w likwidacji, oznaczonej jako działka o nr 574/2 arkusz mapy 13-2 Kochanowice obręb Herby o powierzchni 2,8831 ha, zabudowanej budynkami o funkcji koszarowo – magazynowo – garażowej, zlokalizowanej w Herbach przy ulicy Lublinieckiej nr 82 dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00044957/4. Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy nr XVI/210/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Herby zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr V/31/99 z dnia 17 lutego 1999 roku przedmiotowy teren położony jest na terenach: w części od strony zachodniej – w terenie o symbolu MW obejmującym istniejący zespół zabudowy wielorodzinnej na terenach pokoszarowych, obiekty przeznaczone do adaptacji, modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy; w części opasującej od północy i wschodu – w terenie o symbolu 2KDw przeznaczonym pod drogi wewnętrzne obsługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej bądź letniskowej lub tereny rolne; w części przeważającej – w terenie o symbolu OF, to jest w terenie ofertowym przewidzianym do zagospodarowania przez jednego użytkownika z przeznaczeniem wariantowym

 

Wartość szacunkowa całej nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi: 2.407.000,00 zł (słownie: dwamilionyczterystasiedemtysięcyzłotych).

Cena wywoławcza jest równa ¾ sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 1.805.250,00 zł (słownie: milionosiemsetpięćtysięcydwieściepięćdziesiątzłotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części sumy oszacowania wartości nieruchomości tj. 240.700,00 zł (słownie: dwieścieczterdzieścitysięcysiedemsetzłotych).

Wadium winno zostać przekazane na rachunek bankowy tut. organu egzekucyjnego, tj. 88101012120014721391200000 NBP o/okr. w Katowicach do dnia 15.06.2010r., złożone w gotówce najpóźniej w dniu licytacji lub postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tut. Urzędu.

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości jest dostępny do wglądu w Dziale Egzekucyjnym Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przyznania nabywcy własnością nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie występują wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność, i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez łożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

W oryginale podpisała

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabela KandziaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!