wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego                                                                                         Lubliniec 2010.06.     

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

NUS V-E-722/           /2010

 

OGŁOSZENIE

 

            Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu na podstawie art. 110w § 1 w związku z art. 110w § 3 i 5 ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 roku, Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.07.2010  roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu, mającego siedzibę w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

      gruntowej zabudowanej budynkami o funkcji koszarowo – magazynowo – garażowej, której właścicielem jest „FADOM” Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą: ul. Lubliniecka 82, 42-284 Herby, oznaczonej jako działka o nr 574/2 arkusz mapy 13-2 Kochanowice obręb Herby o powierzchni 2,8831 ha, zabudowanej budynkami o funkcji koszarowo – magazynowo – garażowej, zlokalizowanej w Herbach przy ulicy Lublinieckiej nr 82 dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00044957/4.

 

            Wartość szacunkowa całej nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi: 2.407.000,00 zł (słownie: dwamilionyczterystasiedemtysięcyzłotych).

Cena wywoławcza jest równa 70% sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 1.684.900,00 zł (słownie: jedenmilionsześćsetosiemdziesiątczterytysiącedziewięćsetzłotych).

            Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części sumy oszacowania wartości nieruchomości tj. 240.700,00 zł (słownie: dwieścieczterdzieścitysięcysiedemsetzłotych).

            Wadium winno zostać przekazane na rachunek bankowy tut. organu egzekucyjnego, tj. 88 1010 1212 0014 7213 9120 0000 NBP o/okr. w Katowicach do dnia 27.07.2010r., złożone w gotówce najpóźniej w dniu licytacji  lub postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tut. Urzędu.

            Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!