wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urz?u Skarbowego                                                                         Lubliniec 2010

Naczelnik Urzędu Skarbowego                                                                         Lubliniec 2010.08.11     

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

NUS V-E-722/113/2010

OBWIESZCZENIE

            Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu na podstawie art. 110w ? 1 w związku z art. 110w ? 3 ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 roku, Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.09.2010  roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu, mającego siedzibę w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b odbędzie się :

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

      gruntowej, której właścicielem jest "FADOM" Sp. z o.o. w likwidacji, oznaczonej jako działka o nr 574/2 arkusz mapy 13-2 Kochanowice obręb Herby o powierzchni 2,8831 ha, zabudowanej budynkami o funkcji koszarowo - magazynowo - garażowej, zlokalizowanej w Herbach przy ulicy Lublinieckiej nr 82 dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00044957/4. Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy nr XVI/210/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Herby zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr V/31/99 z dnia 17 lutego 1999 roku przedmiotowy teren położony jest na terenach: w części od strony zachodniej - w terenie o symbolu MW obejmującym istniejący zespół zabudowy wielorodzinnej na terenach pokoszarowych, obiekty przeznaczone do adaptacji, modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy; w części opasującej od północy  i wschodu - w terenie o symbolu 2KDw przeznaczonym pod drogi wewnętrzne obsługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej bądź letniskowej lub tereny rolne; w części przeważającej - w terenie o symbolu OF, to jest w terenie ofertowym przewidzianym do zagospodarowania przez jednego użytkownika z przeznaczeniem wariantowym

            Wartość szacunkowa całej nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi: 2.407.000,00 z? (słownie: dwamilionyczterystasiedemtysięcyzłotych).

Cena wywoławcza jest równa 65% sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 1.564.550,00 z? (słownie: milionpięcsetsześćdziesiątczterytysiącepięćsetpiędziesiątzłotych).

            Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części sumy oszacowania wartości nieruchomości tj. 240.700,00 z? (słownie: dwieścieczterdzieścitysięcysiedemsetzłotych).

            Wadium winno zostać przekazane na rachunek bankowy tut. organu egzekucyjnego, tj. 88101012120014721391200000 NBP o/okr. w Katowicach do dnia 21.09.2010r., złożone w gotówce najpóźiej w dniu licytacji  lub postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tut. Urzędu.

            Nieruchomość można oglądać terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od  godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości jest dostępny do wglądu w Dziale Egzekucyjnym Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przyznania nabywcy własnością  nieruchomości bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te nie występują wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

            Użytkowanie, służebność, i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w książze wieczystej lub przez łożenie dokumentu do zbioru dokumentu i nie zostaną zgłoszone najpóźiej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

            Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.      

                                                                                              W oryginale podpisała

                                                                             Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

                                                                                                mgr Izabela Kandzia

                 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!