wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
WPŁAT NA RZECZ RAD RODZICÓW DZIAŁAJĄCYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

WPŁAT NA RZECZ RAD  RODZICÓW DZIAŁAJĄCYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH.

 Na podstawie art. 26 ust.1  pkt 9 lit. a)  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm.) , podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł.

Zgodnie z art. 3 ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Stosownie do art. 3 ust. 2 i  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

   1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o   stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

   2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rady rodziców,  będącej społecznym organem szkoły lub przedszkola, nie można uznać za organizację pozarządową, zdefiniowaną          w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stanowisko to dotyczy zarówno rad rodziców w przedszkolach, szkołach publicznych, jak i niepublicznych, w których statut wymienia jako jeden z organów tej placówki radę rodziców. Za organizację pozarządową, w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, nie sposób uznać także nieformalnej reprezentacji rodziców szkoły ( przedszkola) niepublicznego, w których statut nie przewiduje utworzenia rady rodziców. O kwalifikacji szkoły (przedszkola) niepublicznej jako organizacji pozarządowej decyduje charakter podmiotu, który zakłada i prowadzi tę szkołę lub placówkę.

Za organizację pozarządową można uznać tylko taką szkołę lub placówkę, która nie jest zakładana lub prowadzona przez przedsiębiorcę.

W związku z powyższym darowizny przekazywane począwszy od 01 stycznia 2004 roku przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach lub przedszkolach zarówno tych publicznych jak i niepublicznych, na realizowane przez te organy cele oświatowe, nie podlegają odliczeniu od dochodu. 

Powyższą informację sporządzono w oparciu o wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 27-09-2004 Nr PB5/KD-033-62-1539/04.

10.11.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!