wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Limity odliczeń na rok 2009

LIMITY ODLICZEŃ NA ROK  2009.

 

 Ulgi odliczane od podatku:

-   składka na ubezpieczenie zdrowotne  - 7,75 % podstawy jej wymiaru

 

-      ulga na dzieci92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 1.112,04 zł na każde dziecko. Odliczenie przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim.

 

-   ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej - osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która poniosły wydatki z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej, zatrudnionej zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach umowy aktywizacyjnej w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym,  przysługuje odliczenie w wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne.

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczenia ww. wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 01.01.2007 r. Nie ma podstaw do odliczenia wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31.12.2006r.

 

- ulga z tytułu systematycznego oszczędzania - kwoty wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. W 2009 roku odliczyć można 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340,00 zł. W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie  obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej, łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku. 

  Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat. 

 Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

- ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art.27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego od dochodów przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

  Odliczenie przysługuje podatnikowi podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który uzyskuje poza terytorium RP dochody rozliczane w zeznaniu metodą proporcjonalnego odliczenia, z następujących źródeł: ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi. 

Ulgi odliczane od dochodu:

składka na ubezpieczenie społeczne,

 

-      ulga odsetkowa - podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) zachowują w ramach praw nabytych prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo – odliczeniu podlegają zapłacone odsetki przypadające od kwoty kredytu nieprzekraczajacej w roku 2009 kwoty 243.460 zł, za wyjątkiem podatników, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych w ustawie z 08.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

-      darowizny na cele pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi -w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 

-w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 % dochodu,

-         wydatki na cele rehabilitacyjne ograniczone do wysokości 2.280 zł (opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność/współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do   I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne),

-      wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej: miesięcznie powyżej 100,00 zł – odliczeniu podlega nadwyżka ponad tą kwotę,

-      maksymalna kwota dochodu w 2009 osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, warunkująca korzystanie przez  niego w 2009 r. z ulg na jej rehabilitację  - 9.120 zł,

 

-      wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu ( budynku ) będącym miejscem zamieszkania podatnika

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,

 

-   wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

     do wysokości 50% kwoty wydatków, ustalonej zgodnie z art. 26 c ust. 5 i 6 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

SKALA PODATKOWA NA ROK  2009:

 

 

¨     Kwota dochodu nie powodująca powstania obowiązku podatkowego:   3.091,00 zł

¨     Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy : 46,33 zł (miesięcznie), a za cały rok 556,02 zł

 

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

      Ponad                                               Do

 

Podatek  wynosi

                                                             85.528 zł

 18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł                                        

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

 

Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów:

¨     z jednego stosunku pracy:                                                                                                                   1.335,00 zł (111,25 zł miesięcznie),

¨     z więcej niż jednego stosunku pracy:                                                                                                    2.002,05 zł,

¨     podwyższone o 25% z jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę:       1.668,72 zł (139,06 zł miesięcznie),

¨     podwyższone o 25% z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę: 2.502,56 zł

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych  wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.        

25.04.2009To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!