wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja związana z niektórymi obowiązkami podatkowymi.
Informacja związana z niektórymi obowiązkami podatkowymi.

         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie przekazuje informacje dotyczące niektórych obowiązków wynikających z ustaw podatkowych , związanych
z rozpoczęciem, prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej:

I.    WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

 1. W sprawach ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych właściwymi są naczelnicy urzędów skarbowych dla:

- podatników podatku od towarów i usług, nie korzystających ze zwolnienia – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku

- dla będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku .

( art.4 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  - jedn. tekst: Dz. U. z 2004 nr 269 poz. 2681 ze zm.)

 2. W sprawach opodatkowaniu podatkiem VAT

- właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

- jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych – właściwość ustala się

według miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej, natomiast dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających  osobowości prawnej – według siedziby,

- w przypadku podatników nie posiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

(art. 3 ust.1 , 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

 3. W sprawach opodatkowaniu podatkiem dochodowym

- w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania lub pobytu.

- w przypadku spółki nie mającej osobowości prawnej właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na siedzibę spółki

(art. 17 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm. oraz  § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005r. w sprawie właściwości  organów podatkowych – Dz.U. z 2005r. Nr 165 poz.1371 ze zm.)

 4. Termin  do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego zmian nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (m.in. rachunek bankowy, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, nr dowodu osobistego) - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana ( art.9 ust.1c ustawy wymienionej w pkt 1. ) Zgłoszenia tego dokonuje  do właściwego organu podatkowego  na obowiązującym formularzu NIP-1. 

W przypadku jednoczesnej aktualizacji danych objętych i nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszenia należy dokonać do właściwego organu ewidencyjnego na formularzu EDG-1 .

 W przypadku rejestracji / aktualizacji danych spółki cywilnej  należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne NIP-2, NIP-D.

 II.   ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Podatek od towarów i usług -ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

 Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą winni zgłosić się do Urzędu Skarbowego w związku z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

 Zgodnie z art. 113 ust. 1, 5, 9 i 13 ww. ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku  przekroczy kwotę 50.000 zł, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 50.000 zł.

Powyższego zwolnienia z podatku od towarów i usług, nie stosuje się do importu towarów
i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

  1)  dokonujących dostaw:

a)  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

c)  nowych środków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

  2)  świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

  3)  nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Oznacza to, że podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w powyższym zakresie są obowiązani dokonać rejestracji w zakresie podatku VAT bez względu na wielkość uzyskiwanych obrotów.

Przepis art. 96 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi że podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli dane zawarte
w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R ulegną zmianie, podatnicy są obowiązani zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 2. Kasy fiskalne - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.12.2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  (Dz. U. Nr 228, poz. 1510),

    - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2008r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1509)

 Z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestracyjnych w 2009 r. zwolnieni są :

-         podatnicy rozpoczynający działalność w 2009r. -  do kwoty 20.000 zł.,

-         podatnicy , którzy rozpoczęli działalność przed 2009r. , u których nie powstał wcześniej obowiązek  ewidencjonowania – do kwoty 40.000 zł.

 Powyższe zwolnienia nie dotyczą podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w zakresie:

  1)  sprzedaży gazu płynnego;

  2)  świadczenia usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

  3)  świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

  4)  dostaw: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

  5)  dostaw:

a)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów
i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

  6)  dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

  7)  dostaw nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

  8)  dostaw wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

  9)  dostaw wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU

są obowiązani do ewidencjonowania obrotu i i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

 Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych  –  ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm.),

 - ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (  DzU. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.)

 Podatnicy podatku dochodowego rozpoczynający działalność gospodarczą powinni w urzędzie skarbowym właściwym - co do zasady - ze względu na miejsce zamieszkania podatnika: 

A.. zgłosić wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym - w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (dla podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) a dla karty podatkowej - przed rozpoczęciem tej działalności.

Wybór formy opodatkowania wiąże się z koniecznością terminowego złożenia stosownego oświadczenia (lub wniosku).

Nie zawiadomienie w ustawowym terminie o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, oznacza konieczność opłacania podatku dochodowego według skali podatkowej.

Pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) należy złożyć właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej , naczelnikowi urzędu skarbowego  - przed rozpoczęciem tej działalności.

B. zawiadomić o założeniu księgi przychodów i rozchodów - w terminie 20 dni od dnia jej założenia.  W przypadku spółki, zawiadomienie składa każdy ze wspólników według swojego miejsca zamieszkania.

 

C. ewentualnie zgłosić wybór kwartalnej formy opłacania podatku wg skali podatkowej oraz według stawki liniowej 19% - najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności może wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy według skali podatkowej lub 19% podatku liniowego.

Podatnicy zamierzający skorzystać z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek są obowiązani zawiadomić o wyborze tej metody właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, mają obowiązek złożyć zawiadomienie najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

III. LIKWIDACA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Podatek od towarów i usług - ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

Zgodnie z art. 96 ust. 6 i 12 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zaprzestali wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, są obowiązani zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT (na druku VAT-Z).

 W przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnicy podatku od towarów i usług ( osoby fizyczne, spółki cywilne i handlowe), obowiązani są do opodatkowania podatkiem VAT  towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów oraz do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy z tego tytułu, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  -  ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm.),

   - ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (  DzU. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.)

 Podatnicy podatku dochodowego likwidujący działalność gospodarczą powinni zgłosić we właściwym  urzędzie skarbowym : 

-  zamiar sporządzenia spisu z natury przez podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i podatkiem liniowym - w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Zryczałtowany 10% podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego trzeba zapłacić w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc (lub odpowiednio ostatni kwartał) prowadzenia działalności.

Jeżeli likwidacja działalności gospodarczej zostanie dokonana w grudniu - to zryczałtowany podatek od dochodu ustalonego na dzień likwidacji należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-36L). W takim przypadku zryczałtowany podatek należy zapłacić do 30 kwietnia następnego roku.

W terminie płatności zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, nie będących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

likwidację działalności przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej
w terminie siedmiu dni od dnia zlikwidowania działalności (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

                                                                          Aldona Siedlis – Naczelnik Urzędu Skarbowego 

15.05.2009To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!