wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2010R.

ZMIANY  W  USTAWIE  O  PODATKU  OD  TOWARÓW  I  USŁUG OD  1  STYCZNIA  2010R.

Nowelizacja  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 23.10.2009r. ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do zmian wprowadzonych:

- dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12.02.2008r. zmieniającą dyrektywę 206/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia (Dz.Urz. UE L nr 44/11),

- dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 206/112/WE podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L nr 44/23),

- dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16.12.2008r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku  z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L z 2009r. nr 14/7).

Najważniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. miejsca świadczenia usług - zmiana polega na modyfikacji ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT. Zasada ta została określona w art. 28b ust. 1 znowelizowanej ustawy i stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust.1, art. 28i, 28j i 28n.

W przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem zasada ogólna zostaje bez zmian, tj. miejscem świadczenia usług będzie miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę.

Dla potrzeb stosowania przepisów w zakresie miejsca świadczenia usług wprowadzono definicję podatnika - art. 28a znowelizowanej ustawy.

Wraz ze zmianą zasady ogólnej określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników, przepisy o podatku od towarów i usług wprowadzają obowiązek rozliczania usług objętych tą zasadą przez usługobiorcę, jeżeli usługi te stanowią import usług.

Zastosowanie nowej ogólnej zasady w zakresie miejsca świadczenia usług między podatnikami VAT,   w przypadkach gdy usługobiorcą jest podmiot z innego niż usługodawca państwa członkowskiego, spowodowało konieczność rozszerzenia obowiązku rejestracji jako podatników VAT UE na podmioty, które nie są obecnie zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, a które od 1.01.2010r. będą nabywać lub świadczyć transgraniczne usługi, do których zastosowanie będzie miała zasada ogólna w zakresie świadczenia, wynikająca z art. 28b znowelizowanej ustawy o podatku VAT i obowiązek rozliczania podatku zostanie przesunięty na nabywcę.

W celu ułatwienia rejestracji tym podmiotom nowela ustawy przewiduje, że zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania ww. transakcji można już dokonywać od 1.12.2009r. na druku VAT-R jako zgłoszenie rejestracyjne lub jego aktualizacja.

Ze względu na konieczność zachowania spójności wewnątrzwspólnotowego systemu rozliczania usług, wprowadzona zostanie także zasada jednolitego określania momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do importu usług (art. 19 ustawy VAT).

Ustawa o podatku od towarów obowiązująca od 1.01.2010r. wprowadza również obowiązek składania informacji podsumowujących w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz podatników z innych państw członkowskich, dla których zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nabywca co do zasady ma siedzibę. Obowiązek wykazywania tego rodzaju usług w informacjach podsumowujących nie dotyczy usług zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%.

2. składania informacji podsumowujących - podatnicy będą mieli obowiązek składania informacji podsumowujących o transakcjach w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego za okresy miesięczne.

Wyjątkiem od tej zasady będą  informacje podsumowujące , które dotyczą:

- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnych, pod warunkiem że całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł, a także

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli całkowita wartość transakcji bez podatku, nie przekroczyła w danym kwartale 50.000 zł, oraz

- świadczenia usług, dla których ma zastosowanie mechanizm samoopodatkowania przez usługobiorcę.

Wyżej wymienione transakcje mogą być wykazywane w informacji podsumowującej za okresy kwartalne.

 Skróceniu ulega także termin składania informacji podsumowujących. W formie papierowej - do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, za który składana jest informacja. Termin składania informacji podsumowujących składanych w formie elektronicznej pozostaje bez zmian, tj. do 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

W związku z wprowadzeniem miesięcznych informacji podsumowujących, art. 42 ustawyn o podatku od towarów i usług dokonano zmian w zasadach deklarowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, dla których przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej nie zgromadzono stosownej dokumentacji potwierdzającej dokonanie takiej dostawy.

W przypadku podatników składających deklaracje miesięczne (VAT-7) podatnik, który nie zgromadził takiej dokumentacji wykaże dokonana dostawę jako krajową dopiero w trzecim miesiącu rozliczeniowym, licząc od miesiąca, w którym dokonano dostawy, jeżeli w terminie do złożenia deklaracji za ten trzeci z kolei miesiąc nie posiada tej dokumentacji. Otrzymanie w terminie późniejszym stosownych dokumentów uprawnia podatnika, do dokonania stosownych korekt deklaracji i informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym dana dostawa została dokonana.

3. zwrotów podatku VAT polskim podatnikom dokonującym zakupów w innym niż Polska państwie członkowskim - zmiany polegają na ułatwieniu procedur związanych z ubieganiem się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podatników niemających siedziby w danym państwie członkowskim w cenie nabytych towarów i usług w tym innym państwie członkowskim.

Przedsiębiorca chcąc uzyskać zwrot podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej będzie przekazywał wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego państwa członkowskiego za pośrednictwem właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego w Polsce.

Do wniosku nie trzeba załączać zaświadczenia potwierdzającego status podatkowy podatnika. Wnioskodawca będzie jednak zobowiązany do uwzględniania w składanym wniosku, proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi w innym państwie członkowski były wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

                                                                                                           Barbara Cieniawska-Lenard

                                                                                                          Kierownik Referatu Podatków Pośrednich

                                                                                                          Urzędu Skarbowego w Mikołowie

29.12.2009To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!