wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Rozliczenie roczne za 2004 rok

Rozliczenie roczne za 2004 rok.

Zbliża się czas rozliczenia rocznego za 2004 rok.

Ustawodawca wprowadza w tym zakresie istotne nowości , z którymi warto zapoznać się wcześniej, bowiem zwiększa się liczba obowiązujących za 2004 rok wzorów formularzy zeznań rocznych PIT.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 150 , poz.1576 ze zmianą w Dz.U. Nr 205 , poz.2096) , ogłoszone zostały 4 wzory formularzy zeznań rocznych , które powinny być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2004r.

Tak jak w latach poprzednich , przy rozliczeniu podatku za rok 2004 , obowiązywać będą formularze zeznań podatkowych: PIT-36 i PIT-37.

Nowymi formularzami zeznań podatkowych są formularz: PIT-38 i PIT-36L.

  ZEZNANIE PIT-37

wypełniają podatnicy , którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika , uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , opodatkowane na zasadach ogólnych , tj.: w szczególności z tytułu:

      - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego , stosunku pracy 

        (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

      - emerytur i rent krajowych (w tym rent strukturalnych , rent socjalnych),

- świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych,

     - dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w 

       rolniczych spółdzielniach  produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących 

       się produkcją rolną,

     - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

     - stypendiów,

     - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów 

      zlecenia , kontraktów menedżerskich , zasiadania w radach nadzorczych , 

      pełnienia obowiązków społecznych , działalności  sportowej),

    - przychodów z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,

    - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych 

      Świadczeń Pracowniczych,

    - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

      oraz

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

      oraz

3) nie są obowiązani do uzyskanych dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci.

  ZEZNANIE PIT-36

wypełniają podatnicy , którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili :

    - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy  

      zastosowaniu skali podatkowej, 

- działy specjalne produkcji rolnej,

2) uzyskali przychody m.in.:

   - z najmu , dzierżawy lub poddzierżawy , albo z umowy o podobnym charakterze , 

     opodatkowane na ogólnych zasadach, 

 

   - ze źródeł przychodów położonych za granicą ( np. z emerytury  lub renty , ze 

     stosunku pracy),  

 

   - z innych źródeł , od których ani płatnik , ani podatnik w ciągu roku podatkowego 

     nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,

4) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).

 ZEZNANIE PIT-38

przeznaczone jest dla podatników , którzy w roku podatkowym uzyskali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody:

   - z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych , pożyczonych papierów 

     wartościowych (sprzedaż krótka) , pochodnych instrumentów finansowych oraz 

     realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość 

     prawną,

   - z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 

     wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

     przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  ZEZNANIE PIT-36L

przeznaczone jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedsiębiorców korzystających z opodatkowania dochodów jednolitym 19% podatkiem dochodowym).

Załącznikami do zeznań rocznych są PIT/O , PIT/D , PIT/M , PIT/B oraz nowy PIT/Z.    

Załącznik PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (np.z tytułu darowizn , z tytułu ulgi za wyszkolenie ucznia).

Małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia składają tylko jeden załącznik PIT/O.

Załącznik PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004r.

Małżonkowie bez względu na sposób opodatkowania (łącznie lub indywidualnie) składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Podatnicy , którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego , wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Załącznik PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci , podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.  

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/M.

Załącznik PIT/B - informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/B.

Załącznik PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej , prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/Z.

ZAŁĄCZNIK :

DO ZEZNANIA :

PIT/O

PIT-28    PIT-36     PIT-37

PIT/D

PIT-28    PIT-36     PIT-37

PIT/M

               PIT-36

PIT/B

               PIT-36                    PIT-36L

PIT/Z

               PIT-36                    PIT-36L  

10.11.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!