wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Nowe zasady korzystania z ULGI NA DZIECI w zeznaniu rocznym za 2009 rok

Nowe zasady korzystania z ULGI NA DZIECI w zeznaniu rocznym za 2009 rok

 Tylko dla rozliczających się na zasadach ogólnych.

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem skorzystać z niej mogą podatnicy składający zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Nie mogą  z niej korzystać podatnicy opodatkowani wyłącznie w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym.

 Na jakie dzieci przysługuje ulga?       

Ulga przysługuje na każde:

  1)  dziecko małoletnie,

  2)  dziecko, bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny oraz rentę socjalną,

  3)  dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27 lub art.30b updof w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. w 2009r. kwoty dochodu  3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Nowym warunkiem uniemożliwiającym rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub rodzicowi zastępczemu skorzystanie z przedmiotowej ulgi jest uzyskiwanie przez dziecko przychodów (dochodów) opodatkowanych podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, kartą podatkową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Nie wyklucza natomiast możliwości skorzystania z ulgi fakt uzyskiwania przez dziecko przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą.

 Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje podatnikowi, który w stosunku do małoletniego dziecka w roku podatkowym:

1)   wykonywał władzę rodzicielską,

2)    pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie  orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa wyżej w pkt. 2 i 3, ulga na dziecko przysługuje w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 Ile można odliczyć?

Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł na dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  1)  na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, np. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich czy zakładzie poprawczym,

  2)  wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

 Limit ulgi dla obojga rodziców, opiekunów prawnych łącznie.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

 Kwoty ulgi na dziecko za 2009 rok:

           92,67 zł miesięcznie na każde dziecko

1112,04 zł rocznie na każde dziecko

        3,09 zł to 1/30 limitu miesięcznego

Jakie dokumenty są wymagane przez urząd skarbowy?

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  1)  odpis aktu urodzenia dziecka,

  2)  zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

  3)  odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

  4)  zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 , podając w załączniku PIT/O liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

           Generalna zmiana sposobu rozliczenia ulgi na dzieci w stosunku do rozwiązań roku ubiegłego, to wprowadzenie zasady proporcjonalnego rozliczenia ulgi, w zależności od okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. Skutkuje to tym, że rodzic któremu dziecko urodziło się w m-cu październiku 2009 r. odliczy tylko 3-krotność ulgi miesięcznej, czyli 3x92,67 zł. 

Podstawa prawna: art.27f ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)
 

11.01.2010To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!