wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Możliwości złagodzenia skutków klęski żywiołowej dla osób poszkodowanych przewidziane przepisami prawa podatkowego
Akcja zeznań 2003

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją powodziową, przedstawiamy możliwości złagodzenia skutków tej klęski żywiołowej dla osób poszkodowanych przewidziane przepisami prawa podatkowego.

I. Zwolnienia i ulgi podatkowe

Świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku  z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie dotyczy również zapomóg otrzymanych np. od zakładu pracy i związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych do wysokości nieprzekraczającej 2.280 zł w roku podatkowym (art.21 ust.1 pkt 26 i 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej z zakładu pracy do końca 2010 r. przez osoby poszkodowane wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, do wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku podatkowego (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. opublikowane w Dz.U. Nr 226 , poz.1819).

 Wprowadzone zostało również zwolnienie od podatku od towarów i usług dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 100, poz 638). Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku darowizn tych materiałów na rzecz osób fizycznych (wykorzystywanych dla usuwania skutków powodzi związanych z nieruchomościami, które nie są wykorzystane dla celów działalności gospodarczej z wyjątkiem działalności rolniczej) oraz podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach,  w których prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów. Wprowadzone zwolnienie jako nie wpisujące się w funkcjonowanie  systemu tego podatku ma czasowy charakter (będzie obowiązywało do dnia 30 września br.).

 W dniu 9 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835). Aktem tym wprowadzono szereg ulg i zwolnień podatkowych w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. , w związku z czym:

1) zwalnia się do dnia 31 grudnia 2011 r. od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi.

 2)  zwalnia się w okresie od 1 maja 2010r. do dnia 31 grudnia 2012r. od podatku dochodowego:

  a)   dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu:

-)  nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,

-)  darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768);

 b)   przychody poszkodowanego otrzymane na podstawie art. 10-13 i art. 17-19 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.; jednak wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

  c)   przychody otrzymane na podstawie art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.

3. zwalnia się w okresie od 1 maja 2010r. do dnia 31 grudnia 2012r. od podatku od spadków i darowizn - darowizny, jeżeli do dnia 31 grudnia 2012 r. zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

 4. udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a i 67b § 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.

5. świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień, w tym z zakresu:

  1)   pomocy społecznej;

  2)   świadczeń rodzinnych;

  3)   dodatków mieszkaniowych;

  4)   stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów i studentów.

II. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.


Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przewidziane w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Na mocy art. 67a § 1 tej ustawy organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 ustawy -  Ordynacja podatkowa).

Rozwiązanie w zakresie udzielania ulg w spłacie podatków przewidziane w ustawie – Ordynacja podatkowa są ukierunkowane na uwzględnienie indywidualnej sytuacji podatnika i zapewnienie mu realnej możliwości wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań min. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych np. klęsk żywiołowych.

Organ podatkowy może udzielać na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli oprócz przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego zostaną spełnione warunki wymienione w art. 67b Ordynacji podatkowej, a mianowicie:

  1. ulgi te nie stanowią pomocy publicznej,
  2. ulgi te stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
  3. ulgi stanowią pomoc publiczną udzieloną na cele wymienione enumeratywnie w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, min. w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom będącym przedsiębiorcami odbywa się nie tylko z uwzględnieniem postanowień ustawy – Ordynacja podatkowa, ale także przy zachowaniu procedur określonych w przepisach obowiązującego na terytorium Polski prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej oraz polskich unormowań.

Podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

III. Utrudnienia z złożeniu deklaracji podatkowych. 


Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).

IV. Utrata dokumentacji podatkowej. 

Podatnicy powinni również niezwłocznie powiadomić organ podatkowy o utracie wskutek powodzi dokumentacji podatkowej i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów. Mogą oni uzyskać kopie dokumentów przydatnych do odtworzenia dokumentacji za okres objęty klęską żywiołową, znajdujących się w posiadaniu organów podatkowych np. protokołów z czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, deklaracji i zeznań podatkowych, bezpośrednio we właściwych organach podatkowych.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!