wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dla organizacji pożytku publicznego dotyczący zgłaszania rachunku bankowego dla kwot z 1% podatku
W dniu 22 stycznia 2010 r

W dniu 22 stycznia 2010 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz.146).

Wprowadza ona istotne modyfikacje w procesie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) poczynając od zeznań podatkowych za 2010 rok. Zmiany te dotyczą w szczególności nowych zasad ustalania wykazu OPP uprawnionych do kwot z 1% podatku, a także numerów rachunków bankowych właściwych do przekazywania tych kwot.

Od 1 września 2010 r. organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń oraz zastrzeżeń w zakresie numeru rachunku bankowego właściwego do przekazywania kwot z 1% podatku, jest naczelnik urzędu skarbowego według siedziby OPP. Zgłoszenia numeru rachunku bankowego organizacja pożytku publicznego dokonuje w formie pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznania podatkowe, tj. do dnia 31.01.2011 r. Jednocześnie w terminie do końca lutego OPP może zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, w wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez MPiPS w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Zatem w sytuacji gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz OPP nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, organizacja pożytku publicznego, zobowiązana jest w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do przekazania właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1% podatku (według wzoru zamieszczonego poniżej) oraz złożenia formularza NIP-2 z tym numerem rachunku bankowego.

 

 

 

                                                            ………………..………………, dnia …………………..

 

 

Dane organizacji pożytku publicznego:

Numer KRS: ……………………………………………….

Nazwa organizacji: …………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

 

 

                                                            Naczelnik Urzędu Skarbowego w …………………….

                                                            …………………………………………………………

 

Na podstawie art. 27a ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oświadcza się, że właściwy do przekazania 1% podatku jest rachunek bankowy o następującym numerze:

 

……………………………………………………………………………………………........

 

 

                                                                                                           Podpis osoby upoważnionej

                                                                                                             do złożenia oświadczenia

 

 

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!