wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Komunikat dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

ZMIANA TERMINU SPORZĄDZENIA I PRZEKAZANIA INFORMACJI  O WYSOKOŚCI DOCHODU (PRZYCHODU).

 Za 2004 rok:

 1. PIT-11/8B  - informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

 2. PIT-8C      - informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,

 3. PIT-8S      - informację o wysokości wypłaconego stypendium,

 4. PIT-R        - informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i   

                      obywatelskich,  

 5. PIT-11A    - informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego,

 6. IFT-1/IFT-1R - informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w  

                          Polsce miejsca zamieszkania,

 

należy przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych                                                                                                                                                                                                              
- w  t e r m i n i e  do końca  l u t e g o 2005 r.
     

Podstawa prawna: art.34 ust.8 , art.35 ust.10 , art.39 ust.1 i ust.3 , art.42 ust.2 , art.42a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2000r. Nr 14 , poz.176  z późn.zm.).

 

Obowiązek wcześniejszego sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości dochodu (przychodu) istnieje w następujących okolicznościach:

1. w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa
w art.39 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( np.: zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne,  osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty rent i emerytur z zagranicy, organy zatrudnienia, itd.)                     

    - informację na druku PIT-11 przekazać należy do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w  

      którym pobrana została ostatnia zaliczka,

  art.39 ust.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2000r. Nr 14 , poz.176  z późn.zm.),

2. w przypadku zaprzestania przez płatników, o których mowa w art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), prowadzenia działalności przed dniem 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

    - informacje na druku PIT-8B i IFT-1R należy przekazać do dnia zaprzestania tej działalności,

  art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2000r. Nr 14 , poz.176  z późn.zm.),

3. na pisemny wniosek podatnika, który nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Polski

    - informację na druku PIT-8C o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych należy przekazać w terminie 

     14 dni od dnia złożenia tego wniosku,

  art. 39 ust.4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2000r. Nr 14 , poz.176  z późn.zm.),

4. na pisemny wniosek podatnika, który nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, 

    - informację na druku IFT-1 należy przekazać w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

  art.42 ust.4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2000r. Nr 14 , poz.176  z późn.zm.).

 

28.12.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!