wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja

 I N F O R M A C J A

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.03.2009r. regulacji prawnych dotyczących tzw. "jednego okienka” na podstawie ustawy z dnia 19.12.2008 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw informuje się:

 

- określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tzw. zintegrowany wniosek (EDG-1) jest przewidziany dla osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) albo - zgodnie z art.7b ust.4 Prawa działalności gospodarczej ( PDG) – prowadzącej działalność gospodarczą
w sytuacjach, gdy wniosek dotyczy zmiany danych objętych wpisem do ewidencji dział. gosp. tj.:

  • art. 7b ust. 2 PDG – oznaczenie przedsiębiorcy, Pesel, NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz zakładu głównego, przedmiot wykonywanej działalności gosp. wg PKD, data rozpoczęcia dział. gosp. ,numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,

  • art. 7ba PDG – informacja o zawieszeniu dział. gosp.

 

- zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.11.2003r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych Dz. U. nr 202, poz.1959, z 2005r. nr 25,poz.2132 i z 2008r. nr 190, poz.1161) pozostaje nadal do stosowania w charakterze:

  • zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej

samodzielnie działalność gospodarczą ( niebędącej przedsiębiorcą) – w związku z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej;

  • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w sytuacji, gdy nastąpiły zmiany danych nieobjętychwpisem do ewidencji działalności gospodarczej –w zw. z art. 7b ust. 4 PDG.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.03.2009 zmian w przepisach ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w szczególności art.19b – wraz z wnioskiem
o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa m.in. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w ustawie o ewidencji i identyfikacji podatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu zmiany dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej wszelkie aktualizacje danych dokonują w terminie nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!