wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług od 1.04.2011r.

  1. Nieodpłatne przekazanie towarów.

Zmieniony został przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez dostawę towarów rozumie się wszelkie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia, niezależnie czy są one realizowane na cele związane czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od tych czynności, w całości lub w części.

Zmienił się także art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, dotyczący nieodpłatnego świadczenia usług. W tym przypadku zmiana nie pociągnie za sobą konieczności opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług, jeśli będą one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

 

2. Odliczanie VAT na podstawie proporcji sprzedaży.

Zmiana w art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą, w przypadku gdy proporcja:

- przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, byłaby mniejsza niż 500 zł – podatnik będzie miał prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,

- nie przekroczy 2% - podatnik będzie miał prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% czyli pozostawia uznaniu podatników, czy korzystać czy nie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zmiany te mają zastosowanie począwszy od korekt dokonywanych za 2011r.

 

3. Zmiany zasad rozliczania złomu.

W art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług regulującym m.in. przypadki, w których obowiązek uiszczenia podatku ciąży nie na dostawcy, lecz na nabywcy, dodany został przepis nakładający obowiązek samoopodatkowania przez podatników podatku VAT dokonujących skupu złomu oraz nabywających prawa do emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie nabywcom i usługobiorcom, przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT jako podatku naliczonego na takich samych zasadach jak, np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Konsekwencją tej zmiany jest odejście od określenia w sposób szczególny obowiązku podatkowego dla dostaw złomu i zastosowanie w tym zakresie ogólnych zasad.

Jeżeli zatem nabywcą będzie podmiot niebędący podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, wówczas transakcja przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli jednak nabywca będzie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a dostawca będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas:

- dostawa będzie potwierdzona faktura VAT, na której nie zostanie wykazana kwota podatku VAT, a zamiast niej zostanie umieszczona adnotacja, iż podatek rozlicza nabywca lub wskazany zostanie stosowny przepis, zobowiązujący nabywcę do rozliczenia podatku VAT lub oznaczenie „odwrotne obciążenie” (co wynika z § 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług),

- nabycie złomu potwierdzone będzie dodatkowo fakturą wewnętrzną, w której wykazany zostanie podatek od tej transakcji. Podatek ten będzie rozliczany wyłącznie przez nabywcę, a nie przez dostawcę.

W deklaracji podatek będzie rozliczał nabywca złomu, zarówno jako podatek naliczony, jak i należny.

 

4. Usługi medyczne.

Doprecyzowane zostały zapisy, dotyczące zwolnień z VAT odnośnie usług medycznych. W art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dodany został punkt 18a, z którego wynika że zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wynikające z procesu leczenia, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie.

Zmieniono pkt 19 w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisem tego przepisu, zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a/ lekarza i lekarza dentysty,

b/ pielęgniarki i położnej,

c/ medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami),

d/ psychologa.

W art. 43 ust. 1 ustawy VAT dodany został pkt 19a, zgodnie z którym zwolnione z VAT jest także świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

 

5. Zwrot podatku w systemie TAX FREE.

Zmiany dotyczące rozliczania zwrotu podatku podróżnym polegają na umożliwieniu dokonywania zwrotu nie tylko w gotówce, lecz również na rachunek bankowy – art. 127 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Ta zamiana pociągnęła za sobą zmianę w art. 129 ust. 1 ustawy VAT, polegająca na tym, że podatnik dokonujący dostawy towarów podróżnemu, ma obowiązek posiadania potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podróżnego (w sytuacji gdy zwrot był dokonany w takiej formie). Powyższe jest warunkiem umożliwiającym zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do tej dostawy.

 

6. Rozliczenie VAT od importu towarów.

Nowelizacja ustawy o VAT uchyliła wynikający z art. 33a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wymóg przedstawiania zabezpieczenia, które dawało podatnikom prawo do rozliczenia podatku należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Od 1.04.2011r. zamiast zabezpieczenia, ustawodawca nałoży na podatników obowiązek przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji w terminie 4 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Naruszenie tego terminu, powoduje utratę prawa do neutralnego rozliczenia VAT w odniesieniu do podatku należnego z tytułu importu towarów, który miał być rozliczony w deklaracji VAT-7.

 

7. Uchylenie przepisów dotyczących transakcji z tzw. rajów podatkowych.

 

Od 1 kwietnia 2011r. uchylono przepisy, które wyłączały prawo do odliczenia, w przypadku importu, w związku z którym zapłata należności była dokonywana na rzecz podmiotów z tzw. rajów podatkowych.

 

Sporządziła: Barbara Cieniawska-Lenard 31.03.2011r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!