wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
LIMITY NA 2012r.

 1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012r.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2012r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

  1. przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla prowadzących w 2011r. podatkową księgę przychodów i rozchodów,

  2. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla
    prowadzących w 2011r. księgi rachunkowe

za 2011 rok wyniosły co najmniej 5.293.440zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 1.200.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30.09.2011r. średni kurs 1 euro na dzień 30.09.2011r. wynosił 4,4112zł.

 

2. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zgodnie z ww. tabelą NBP nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30.09.2011r. średni kurs 1 euro na dzień 01.10.2011r. wynosił również 4,4112zł. W związku z tym w 2012 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. uzyskali przychody:

  1. z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, tj. kwoty 661.680zł,

  2. z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, tj. kwoty 661.680zł,

2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania.

 

Natomiast kwartalnie mogą płacić ryczałt podatnicy, którzy w 2011r. osiągnęli przychody:

  1. z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, tj. kwoty 110.280zł,

  2. z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 25.000 euro, tj. kwoty 110.280zł.

 

3. Mały podatnik w 2012 roku

 

a) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

 

 

Mały podatnik, dla płatności kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz jednorazowej amortyzacji, to podatnik którego przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczyły w 2011r.

5.324.000zł

Równowartość 1.200.000 wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000zł

Limit wydatków na nabycie w 2012r. środków trwałych uprawniający do jednorazowej amortyzacji

222.000zł

Równowartość 50.000 euro wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000zł

 

 

b) w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

 

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000zł. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2012r. wynosić będzie 5.324.000zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), od 01.01.2012r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy w zaokrągleniu do 1000zł, czyli kwotę 200.000zł

 

Zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2011 z dnia 03.10.2011r. średni kurs 1 euro na dzień 03.10.2011r., tj. na pierwszy dzień roboczy października 2011r. wynosił 4,4370zł.

 

4. Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2012r. wynosi 150.000zł – zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. nr 177 z 2011r. poz. 1054) To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!