wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od 01.01.2014r.

  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 1304), z dniem 01.01.2014 r. przestają obowiązywać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz.1468, z późn.zm.).

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tzw. osoby młode mają prawo do zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych od dnia 01.01.2014 r. w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Pozostałym osobom fizycznym nie będzie przysługiwało już prawo do zwrotu wydatków poniesionych po dniu 31.12.2013 r. na zakup materiałów budowlanych. Na mocy przepisów przejściowych będzie można jednak nadal ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych przed dniem 01.01.2014 r. na dotychczasowych zasadach, wynikających z ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

I. Zasady zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych od dnia 01.01.2014r. w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.
 

Rodzaj inwestycji uprawniającej do zwrotu wydatków

 

Osoba fizyczna może ubiegać się o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z realizowaniem następujących inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.:

  1. budową domu jednorodzinnego albo

  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Powierzchnia użytkowa ww. lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie może przekraczać odpowiednio:

  1. 75 m2 dla lokalu i 100 m2 dla budynku,

  2. 85 m2 dla lokalu i 110 m2 dla budynku - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

Osoby uprawnione do zwrotu wydatków

 

Prawo do zwrotu przysługuje osobie fizycznej, jeżeli do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat a ponadto, do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie była:

  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-   z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, w związku z budową którego osoba fizyczna ubiega się o zwrot.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek wieku dotyczy młodszego z małżonków, a warunek nieposiadania tytułu własności do innego budynku lub lokalu mieszkalnego dotyczy obojga małżonków.

 

Rodzaje i udokumentowanie wydatków uprawniających do zwrotu wydatków

 

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT o stawce 22% lub wyższej, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.

 

Wysokość zwrotu wydatków

 

Kwota zwrotu to wskazany w ustawie procent sumy podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, wymienionych w wykazie materiałów budowlanych, ogłoszonym przez ministra właściwego ds. budownictwa.

Zatem kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2powierzchni użytkowej i ceny 1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

 

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, dotyczy łącznie obojga małżonków.

 

Wniosek o zwrot wydatków

 

Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowaniawybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

1)   imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

2)   wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;

3)   rodzaj poniesionych wydatków (budowa albo nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa budynku),

4)   rok rozpoczęcia inwestycji;

5)   wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;

6)   kwotę zwrotu wydatków;

7)   wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;

8)   podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;

9)   oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy.

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

a)   pozwolenia na budowę;

b)   faktur dokumentujących poniesione wydatki.

 

Sposób i termin zwrotu wydatków

 

W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków. W tym przypadku kwota zwrotu wydatków określona w decyzji podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli jednak prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, zwrotu kwoty wykazanej we wniosku dokonuje się bez wydania decyzji w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W przypadku gdy osoba fizyczna nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu:

a)   w kasie albo

b)   za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), albo

c)   za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Kwota zwrotu wydatków wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

 

Opisane wyżej rozwiązania w zakresie zwrotu niektórych wydatków na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania zawarte są w przepisach art. 20-26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 1304)

 

II. Zasady zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych przed dniem 01.01.2014r.
 

Na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), mają prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach, składając wniosek VZM-1.

Ograniczono jednak czasowo możliwość rozliczania poniesionych wydatków. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie:

a)   od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

b)   od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

c)   od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

d)   od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

e)   od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Należy pamiętać, że nie podlegają zwrotowi wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych po dniu 31.12.2013r., za wyjątkiem wydatków poniesionych przez osoby młode w związku z budową pierwszego własnego mieszkania na zasadach opisanych wyżej w punkcie I.

 

 

 

 

Mikołów, dnia 25.11.2013r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

mgr Aldona Siedlis To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!