wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych

bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków

i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na

podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji

i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. Nr 196, poz. 2018), stanowiących

pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12

stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy

w ramach zasady de minimis (DZ. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001) i udzielonych zgodnie

z przepisami tego rozporządzenia.

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów)

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 134, poz. 1427).

 

 

27.04.2005To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!