wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
I N F O R M A C J A NA TEMAT ZWROTU OSOBOM FIZYCZNYM NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM

I N F O R M A C J A NA TEMAT ZWROTU OSOBOM FIZYCZNYM NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, iż z dniem 01.01.2006 wchodzi w życie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz.1468). Celem ustawy jest złagodzenie skutków wzrostu podatku VAT na materiały budowlane z 7% do 22%, który obowiązuje od 1 maja 2004r., tj. od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 

Komu i za co zwrot przysługuje?

Zwrot przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie części podatku VAT z faktur zapłaconych na wymieniony cel od dnia 01.05.2004 roku, gdy stawka podatku na dużą część materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22%, do dnia 31.12.2007 roku (kiedy to zlikwidowana zostanie obniżona stawka w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u zapłaconego w cenie usług budowlano-montażowych, jak również wtedy, gdy inwestycja w budowę czy remont odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją – pozwolenie na budowę. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 01.05.2004 roku. do 31.12.2007 roku i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22%. stawką VAT od maja 2004 roku.

Wykaz materiałów budowlanych , które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2005 r. są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Skarbowego po jego opublikowaniu.

Kwota i limit zwrotu.

Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami dotyczy sumy wszystkich wydatków i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Limity odliczeń zostały ustalone według zasad, w myśl których zwrotowi podlega:

·  68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

·  70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na  

   potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, 

   ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w 

   przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

·  30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na 

   potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, 

   ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w 

   przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na 

   budowę.

·  55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej 

   odpowiedni iloczyn:

·  70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na 

   potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, 

   ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w 

   przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

·  30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na 

   potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, 

   ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w 

   przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na 

   budowę.

w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia w związku z kontynuacją ulg:

·  dużej ulgi budowlanej odliczanej od dochodu, od podatku, od podatku zryczałtowanego;

·  kontynuacji ulgi remontowej w latach 2004-2005.

Wyliczamy wysokość zwrotu posługując się specjalnie przygotowanymi przez ustawodawcę wzorami. Jeżeli nie korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816. W wyniku tego działania otrzymamy właściwą kwotę zwrotu. Natomiast jeżeli korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523. W wyniku tego działania otrzymamy właściwą kwotę zwrotu.

Procedura zwrotu.


Warunkiem zwrotu jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego wniosku. Wniosek może być złożony albo po zakończeniu inwestycji (w tym remontu) - ale nie później niż przed upływem 6 miesięcy od jej zakończenia - albo raz w roku. Należy przy tym pamiętać, że ostatni wniosek może być złożony najpóźniej 30.06.2008 roku. Jeżeli inwestor pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są obowiązani zawiadomić o tym fakcie oba urzędy skarbowe. Na podstawie wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sama kwota zwrotu podlega natomiast wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.
Omawiana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2006 r., dlatego też dopiero w przyszłym roku będzie można składać wnioski o zwrot VAT.
Podatnicy, którzy skończą inwestycję przed 1 stycznia 2006 r., aby nie stracić prawa do zwrotu, wniosek muszą złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2006 r.

 

Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać co najmniej :
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków;
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego,
3) rodzaj poniesionych wydatków,
4) rok rozpoczęcia inwestycji,
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków,
6) obliczoną kwotę zwrotu,
7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty nie wymagają pozwolenia na budowę,
8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu, np. numeru rachunku bankowego,
9) podpis osoby ubiegającej się o zwrot, a w przypadku gdy osoba pozostaje w związku małżeńskim - obojga małżonków.

 

Do wniosku należy załączyć :

1) kopię pozwolenia na budowę albo w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
2) kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki,
3) w przypadku wniosku składanego po zakończeniu inwestycji - kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,
4) w przypadku wniosku składanego raz w roku w trakcie inwestycji, kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

 

Jakie prace wchodzą w skład remontu?

 

Budynek mieszkalny

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1.1. przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
1.2. przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
1.3. przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
1.4. przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

3.1. wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
3.2. izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
3.3. osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

4.1. konstrukcji stropów,
4.2. konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
4.3. konstrukcji i pokrycia dachu,
4.4. docieplenia stropów i stropodachów,
4.5. kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
4.6. pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

5.1. tynki i okładziny zewnętrzne,
5.2. malowanie elewacji,
5.3. docieplenie ścian budynku,
5.4. obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

7.1. sanitariaty i kuchnie,
7.2. wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

8.1. instalacji sanitarnych,
8.2. instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
8.3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
8.4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
8.5. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
8.6. instalacji i urządzeń grzewczych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

 

Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego

 

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1.1. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
1.2. podłóg i posadzek,
1.3. okien, świetlików i drzwi,
1.4. powłok malarskich i tapet,
1.5. elementów kowalsko-ślusarskich,
1.6. izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

2.1. instalacji sanitarnych,
2.2. instalacji elektrycznych,
2.3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
2.4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
2.5. instalacji i urządzeń grzewczych,
2.6. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
2.7. instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych  

13.12.2005To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!