wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku VAT

Informacja dotycząca ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku VAT

   

     W związku z opublikowaniem w dniu 5.04.2004r. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje:

 I. Nowe przepisy dotyczące rejestracji podatników VAT będą obowiązywać od dnia 13.04.2004r.  i od tego momentu rejestracja podatników VAT będzie się odbywać na nowych zasadach.

Podatnicy VAT zarejestrowani na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług i takie deklaracje składali zostaną uznani z urzędu za   podatników VAT czynnych,  a pozostali – za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni , bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zasada automatycznego uznania dotychczasowej rejestracji nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy zgłosili, że będą składali deklaracje podatkowe, a nie składali tych deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub za  kolejne dwa kwartały – poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy czyli  nie składali deklaracji za okres:  wrzesień 2003r  do luty 2004r.  lub  III  i  IV  kwartał 2003r.  ( art. 157 ustawy)

W związku z powyższym, podatnicy ci, jeżeli rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej są obowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

 II.  Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy zamierzają wykonywać czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy i  wewnątrzwspólnotowego nabycia,    obowiązani  przed dniem wykonania pierwszej czynności zawiadomić  organ podatkowy  w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze ich wykonywania  na drukach VAT-R i załączniku VAT-R/UE.

W przypadku zgłoszenia takiego zamiaru naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rejestracji  podatnika jako „podatnika VAT UE”.  Podmioty, które uzyskały takie potwierdzenie przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów podają numer pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku.

Zarejestrowani mogą być również podatnicy rozpoczynający działalność opodatkowaną VAT oraz podatnicy, którzy rozpoczęli taką działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. W przypadku tych ostatnich wydłużono jednak do 180 dni terminy zwrotu VAT (o ile takie wystąpią). Wydłużonego terminu nie stosuje się jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł

( art. 97 ustawy)

 III.  Zgodnie z art. 161 ustawy,  w  przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne:

a/ pierwszy okres rozliczeniowy w 2004r. obejmuje miesiące: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2004r.

b/ drugi okres rozliczeniowy w 2004r. obejmuje miesiące:  maj i czerwiec 2004r.

 IV. Od 1.05.2004r. usługobiorcy użytkujący samochody osobowe lub inne pojazdy samochodowe  o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru:

                                DŁ =  357 kg +  n  x  68 kg

gdzie:     DŁ                 – oznacza dopuszczalną ładowność

                n                -  oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze będą mogli odliczyć tylko połowę kwoty podatku naliczonego przypadającego od płaconego czynszu czy raty. Odliczenie podatku naliczonego w ciągu całego okresu użytkowania samochodu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł (art. 86 ust. 3 i  ust. 7)

Ograniczenia tego nie stosuje się do samochodów, będących przedmiotem takich umów w stosunku, do których przysługiwało podatnikowi zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca kwietnia 2004r. prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, pod warunkiem, że umowa (kserokopia) zostanie złożona  we właściwym urzędzie skarbowym do 14.05.2004r  (art. 154 ustawy)

 V.  Zgodnie z nową ustawa o VAT podatnik świadczący usługi taksówek osobowych może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3% po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do koca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Podatnicy tacy, nie mają prawa do odliczenia VAT naliczonego i składają skrócone deklaracje podatkowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu (art. 114 ustawy)

14.04.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!