wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja w sprawie dokonywania odliczeń z tytułu darowizn na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele kultu religijnego (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Informacja w sprawie dokonywania odliczeń z tytułu darowizn na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele kultu religijnego (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Od 1 stycznia 2005 r. podatnicy, którzy dokonują na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odliczenia darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego i na cele kultu religijnego, będą obowiązani wykazać w swoim zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności poprzez wskazanie jego nazwy, adresu i numeru identyfikacji podatkowej. Obowiązek ten wynikać będzie z nowo wprowadzonego w 2005 r. art. 18 ust. 1g. W związku z tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. (Dz. U. nr 254, poz. 2533), której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od tego dnia (z wyjątkiem podatników mających inny niż kalendarzowy rok podatkowy - art. 5 tej ustawy), przyjąć należy, że wynikający z art. 18 ust. 1g obowiązek informacyjny dotyczyć będzie darowizn przekazywanych w 2005 r. i odliczanych od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2005 r.

Od 1 stycznia 2005r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uległy zmianie przepisy regulujące zasady odliczania darowizn. Od 1 stycznia 2005r. również na niektóre podmioty otrzymujące darowizny od innych podatników - zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak i od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - nałożone zostały dodatkowe obowiązki związane z "rozliczaniem" tych darowizn oraz z podawaniem do publicznej wiadomości sposobu ich wykorzystania. Stosownie do nowowprowadzonych w art. 18 ustawy nowych przepisów ust. 1e, 1f i 1h, takim obowiązkiem informacyjnym objęte zostały darowizny otrzymane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizny otrzymywane na cele kultu religijnego. W przypadku otrzymania takiej darowizny podmiot obdarowany zobowiązany będzie:

¾   w zeznaniu rocznym wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn oraz wskazać cel jej przeznaczenia (zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego wymienioną w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - np. na działalność charytatywną, działalność na rzecz mniejszości narodowych, na oświatę i wychowanie, na rozbudowę kościoła, itd.),

¾   w zeznaniu tym wyszczególnić darowizny pochodzące od osób prawnych wraz z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekraczała 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczała 35.000 zł,

¾   w terminie składania tego zeznania (czyli do końca 3 miesiąca po upływie danego roku) udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacji o darczyńcach, kwotach przez nich przekazanych w ubiegłym roku oraz o celu, na jaki otrzymane darowizny zostaną przeznaczone (z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 20.000 zł),

¾   w formie pisemnej zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym, w jaki sposób wyżej wskazane dane zostały podane do publicznej wiadomości.

 

Wyżej wspomniany obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o otrzymanych w roku poprzednim darowiznach oraz obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym, w jaki sposób wyżej wskazane dane zostały podane do publicznej wiadomości, spoczywać będzie również na tych podmiotach, które zwolnione są z obowiązku składania rocznego zeznania o wysokości dochodu (należą do nich: podatnicy zwolnieni podmiotowo na podstawie art. 6 ustawy, kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej, lecz tylko niegospodarczą działalność statutową oraz jednostki organizacyjne określone w ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych). Za termin realizacji tych obowiązków za dany rok przez te podmioty - w związku z tym, że nie mają one "określonego" roku podatkowego, za który składają zeznanie, uznać należy termin nie późniejszy niż 31 marca następnego roku kalendarzowego.

15.03.2006To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!