wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiany w przepisach w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (nowe wzory formularzy)

Zmiany w przepisach w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (nowe wzory formularzy).

Podatek od spadków i darowizn

Od 16 sierpnia 2006r. obowiązują zmiany w zeznaniach podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 139, poz. 988 z 2006r.).

Zmianie uległ wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Ponadto podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1)      nabycie rzeczy lub praw majątkowych w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci;

2)      posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

3)      istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie       o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

Jeżeli nabycie nastąpiło na współwłasność dwóch lub więcej podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe.

W przypadku składania wspólnego zeznania podatkowego, zeznanie składa wyłącznie jeden    z nabywców, dołączając do niego informacje sporządzone przez każdego z pozostałych nabywców rzeczy lub praw majątkowych.

Zeznanie może być złożone przez jednego lub niektórych podatników, jeżeli składający posiada (posiadają) stosowne pełnomocnictwo wszystkich pozostałych podatników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 139 poz. 989      z 2006r.) uległy zmianie wzory deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i deklaracji o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika.

16.08.2006r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!