wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015



KOMUNIKATY - A R C H I W U M
WPŁATY ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH BEZ DEKLARACJI

WPŁATY ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH BEZ DEKLARACJI

 

PŁATNIKU

Od 2007r. zakłady pracy oraz inni płatnicy nie mają już obowiązku sporządzania i przekazywania do urzędów skarbowych miesięcznych deklaracji o wysokości dokonanych w 2007 r. wypłat oraz o kwocie pobranego podatku (PIT-4, PIT-4G, PIT-8A). W ich miejsce za 2007 rok płatnicy będą składać jedną , roczną deklarację (PIT-4R, PIT-8AR) w terminie do końca stycznia 2008r. Obowiązek wcześniejszego sporządzenia tej deklaracji, tj. do dnia zaprzestania działalności, został nałożony na płatników , którzy zakończą prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego. Nie zmienia to jednak obowiązku płatnika obliczania , pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w dotychczasowych terminach określonych przez ustawodawcę.

     PRZEDSIĘBIORCO! 

     Również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie składają od 2007r. deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 lub PIT-5L. Nadal jednak trzeba zaliczkę wyliczać  i odprowadzać do urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej , jak i podatkiem liniowym będą mogli wpłacać miesięczne zaliczki w formie uproszczonej.

Pozostali mogą wpłacać zaliczki na podstawie księgi podatkowej:

- jak dotychczas - miesięcznie

lub

- wyjątkowo ustawowo określeni podatnicy - kwartalnie .

 Sposób kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewidziany został dla:

           - małego podatnika , tj. podatnika, u  którego wartość przychodu ze sprzedaży ( wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 800.000 euro (przeliczonej wg średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł), na 2007 rok to kwota 3.180.000 zł,

          - podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, za wyjątkiem podatnika, który w roku rozpoczęcia działalności lub w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia , prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej  lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 Warunkiem korzystania z płatności kwartalnej jest zawiadomienie do dnia 20 lutego roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania  zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

 PODSTAWA PRAWNA: art.38 , art.42 , art.42e , art.44 ust.3g-3i,6,6b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. nr 14 , poz.176 ; ost. zm. w Dz.U. z 2006r. Nr 217 , poz.1588) .

 W związku z likwidacją obowiązku składania miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy, w terminie płatności podatku dochodowego 20 każdego miesiąca, przypadającym na inny dzień niż poniedziałek i czwartek , Urząd Skarbowy w Mikołowie będzie czynny do godz. 15.00.

 W każdy poniedziałek i czwartek Urząd Skarbowy w Mikołowie pracuje w godz. 7.00 – 17.00.     

06.02.2006r.



To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!