wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dot. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2008r., limitów do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Komunikat dot. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2008r., limitów do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

1.     Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2008r.
 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane 

będą w 2008 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

 a) przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla prowadzących w 2007 r. podatkową księgę przychodów 

i rozchodów ,

b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla  prowadzących w 2007 r. księgi rachunkowe ,

 za 2007 rok wyniosły co najmniej 3.022.000 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 800.000 euro, przeliczonych na złote według średniego 

kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, który wyniósł 3,7775 zł.
 

2.     Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/2007 średni kurs 1 euro na dzień 01.10.2007r. wynosił 3,7680 zł. W związku z tym w 2007 r. ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych:

 

1)     mogą płacić podatnicy, którzy w 2007 r. uzyskali przychody:

a)     z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 565.200 zł,

b)    z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 565.200 zł,

2)     mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania,

3)     kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2007 r. otrzymali przychody:


a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej   94.200,00 zł,

b)    z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 94.200,00 zł,

4) z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
charakterze według stawki 8,5% mogą płacić podatnicy do kwoty przychodu w wysokości 15.072,00 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20%
przychodów).  

 

3. Mały podatnik w 2008 roku.

 

Mały podatnik w 2008r , dla płatności kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz jednorazowej amortyzacji , to podatnik którego przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczyły w 2007 roku:

 

 

 

 

3.014.000 zł

Równowartość 800.000 EUR przeliczonych na zł po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł 

Limit wydatków na nabycie w 2008r środków trwałych uprawniający do jednorazowej amortyzacji

 

 

   188.000 zł

Równowartość 50.000 EUR przeliczonych na zł po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł 

 

24.10.2007r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!