wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
W przekazaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego wyręczy Cię Urząd Skarbowy
Komunikat

W przekazaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego wyręczy Cię Urząd Skarbowy.

 Podatnicy, którzy chcą obdarować organizację pożytku publicznego kwotą 1% swojego podatku za 2007 rok, nie muszą tego już robić samodzielnie.

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% podatku realizuje się przez wpisanie w zeznaniu podatkowym  we właściwych rubrykach nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego z wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Wykaz ten powinien zostać ogłoszony w terminie do końca roku podatkowego.

Natomiast przekazania kwoty 1 % podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem przekazania organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku jest złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

Do złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku należnego mają prawo podatnicy składający zeznania :

1.     dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych  PIT-28

2.     dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej  PIT-36 lub PIT-37

3.     dla dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym  PIT-36L 

4.     dla dochodów z kapitałów pieniężnych  PIT-38.

 

Sporz.: Jolanta Działdowska

06.11.2007r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!