wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług
Informacja dotycząca potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów  i usług

Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2.07.1993r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Z dniem 31.08.2007r., w związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS), uległy zmianie zasady dokonywania zgłoszeń do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu po gospodarczej procedurze celnej.

System ECS pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego przesyłanego przez zgłaszającego/eksportera, zarówno w urzędzie celnym wywozu, jak też w urzędzie celnym wyprowadzenia  i opiera się na obiegu komunikatów elektronicznych pomiędzy urzędami celnymi a podmiotami dokonującymi zgłoszeń celnych.

Od dnia 31.08.2007 r. zgłoszenie celne może mieć formę dokumentu papierowego lub elektronicznego. Każda z tych dwóch form dokumentu jest równorzędna.

Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania systemu ECS można uzyskać:

- od koordynatora wywozu w Izbie Celnej w Katowicach – Pani Justyny Kierot – kontakt: telefon 32 3587261, adres mail: justyna.kierot@kat.mofnet.gov.pl

- na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl zakładka Służba Celna/Informatyzacja/ESS/AES.

Uruchomienie systemu ECS spowoduje zmiany w zasadach potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust.6 ustawy z dnia 11.032004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Oznacza to, iż prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.   

Obecnie takim dokumentem jest co do zasady karta 3 SAD.

W związku z wprowadzeniem dokumentów elektronicznych (komunikatów) ulegną również zmianie zasady potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług 

Potwierdzanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty w przypadku obsługi zgłoszenia wywozowego w systemie ECS

W przypadku gdy obsługa zgłoszenia wywozowego odbywa się w systemie ECS, potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty stanowi co do zasady komunikat IE-599 – „Potwierdzenie wywozu”, z którego będzie wynikało, iż dokonano wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.

Podpisany przez system ECS komunikat ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Komunikat ten zawiera dane zgłoszenia z momentu zwolnienia zgłoszenia do procedury wywozu oraz informację o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy. Komunikat IE-599 jest wysyłany do zgłaszającego przez urząd celny wywozu.

Zatem od dnia 31 sierpnia 2007 r. za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w rozumieniu ww. przepisów o podatku od towarów i usług należy uznać dokument elektroniczny komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu.

Na podstawie art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik zobowiązany jest do przechowywania komunikatów IE-599 w formie elektronicznej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 Eksport pośredni

  Eksport pośredni został zdefiniowany w art. 2 pkt 8 lit b) ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 11 ww. ustawy, prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przysługuje, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Potwierdzenie dokonania wywozu towarów otrzymuje w tym przypadku zgłaszający, którym co do zasady jest nabywca – podmiot zagraniczny.

W przypadku gdy zgłoszenie celne obsługiwane jest w Systemie Kontroli Eksportu, właściwy urząd celny powinien potwierdzić wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez fizyczne wydanie podatnikowi nie posiadającemu siedziby na terytorium RP potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, polegające na wydruku komunikatu IE-599 oraz zamieszczeniu na nim pieczęci i podpisu. Kopia takiego potwierdzenia uprawnia podatnika do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Potwierdzanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty w przypadku obsługi zgłoszenia celnego wywozowego poza systemem ECS

W przypadku gdy procedura wywozu będzie obsługiwana poza systemem ECS, zasady potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla celów podatku od towarów                i usług będą takie same jak obecnie. Dokumentem tym, co do zasady, będzie karta 3 SAD.

Sporządziła: Barbara Cieniawska-Lenard – Kierownik Referatu

21.11.2007To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!