wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja

Informacja

SKALA PODATKOWA NA ROK  2007: 

 

¨     Kwota dochodu nie powodująca powstania obowiązku podatkowego:   3.013,37zł

¨     Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy : 47,71 zł (miesięcznie), a za cały rok 572,54 zł

 

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 Ponad                                               Do 

Podatek  wynosi

                                                        43.405 zł

  19%  podstawy minus 572,54 zł

43.405 zł                                         85.528 zł

  7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł

85.528 zł                                        

20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów:

¨     z jednego stosunku pracy:                                                1.302,00 zł (108,50 zł miesięcznie),

¨     z więcej niż jednego stosunku pracy:                                 1.953,23 zł,

¨     podwyższone o 25% z jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę: 1.627,56 zł (135,63 zł miesięcznie),

¨     podwyższone o 25% z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę: 2.441,51 zł

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych  wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 

LIMITY ODLICZEŃ NA ROK  2007:

 

Ulgi odliczane od podatku:

-   składka na ubezpieczenie zdrowotne  - 7,75 % podstawy jej wymiaru

-   ulga na dzieci - kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.145,08 zł

 

Osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które poniosły wydatki  zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby zatrudnionej w ramach ww. umowy, odliczenie w wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne -  zachowują prawo do odliczenia w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r., na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r., z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed 01.01.2007 r.

 

Podatnicy, którzy w okresie od 01.05.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz od 01.01.2007 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2006 r., nie

później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonali darowizny pieniężnej na rzecz organizacji

pożytku publicznego,  zachowują prawo do odliczenia w zeznaniu za 2006 r. -wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 % podatku należnego.

Począwszy od rozliczenia podatku za 2007 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek podatnika złożony w zeznaniu rocznym, przekazuje na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za 2007 rok.

-       

Ulgi odliczane od dochodu:

składka na ubezpieczenie społeczne,

-  podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) zachowują w ramach praw nabytych prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo – odsetki przypadające od kwoty kredytu nieprzekraczajacej 189.000,00 zł, za wyjątkiem podatników, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych w ustawie z 08.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania,

-      darowizny na cele pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi -w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 

 -w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 % dochodu,

-     wydatki na cele rehabilitacyjne ograniczone do wysokości 2.280 zł (na opłacanie przewodników osób niewidomych, używanie sam. osobowego, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika),

-      wydatki na zakup leków: miesięcznie powyżej 100,00 zł – odliczeniu podlega nadwyżka ponad tą kwotę,

-      maksymalna kwota dochodu w 2006 osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, warunkująca korzystanie przez  niego w 2007 r. z ulg na jej rehabilitację  9.120 zł,

-      wydatki poniesione przez podatnika z tytułu używania sieci Internet w lokalu ( budynku ) będącym miejscem zamieszkania podatnika

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,

-   wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

     w wysokości ustalonej zgodnie z art. 26 c ust. 5,6 i 8 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki odlicza się od

     podstawy  obliczenia podatku opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

SKALA PODATKOWA NA ROK  2008:

 

¨     Kwota dochodu nie powodująca powstania obowiązku podatkowego:   3.089,00zł

¨     Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy : 48,90 zł (miesięcznie), a za cały rok 586,85 zł

 

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 Ponad                                               Do

 

Podatek  wynosi

                                                        44.490 zł

  19%  podstawy minus 586,85 zł

44.490 zł                                      85,528 zł

  7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł

85.528 zł                                        

20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów:

¨     z jednego stosunku pracy:                                             1.335 zł (111,25 zł miesięcznie),

¨     z więcej niż jednego stosunku pracy:                              2.002,05 zł,

¨     podwyższone o 25% z jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę:  1.668,72 zł (139,06 zł miesięcznie),

¨     podwyższone o 25% z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę: 2.502,56 zł

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy

środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą

być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych  wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

  

LIMITY ODLICZEŃ NA ROK  2008:

 

Ulgi odliczane od podatku:

-   składka na ubezpieczenie zdrowotne  - 7,75 % podstawy jej wymiaru

-      ulga na dzieci - kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.173,70 zł

 

Osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które poniosły wydatki  zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby zatrudnionej w ramach ww. umowy, odliczenie w wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne -  zachowują prawo do odliczenia w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r., na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r., z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed 01.01.2007 r.

 

-Kwoty wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Uwaga: podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. w 2008 roku - 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 12.772,20 zł W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie  obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej, łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku. 

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat. 

Odliczenie przysługuje łącznie obojga małżonkom

-Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.  w 2008 r. - kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.  Przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują urzędy skarbowe.

Ulgi odliczane od dochodu:

składka na ubezpieczenie społeczne,

-      podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) zachowują w ramach praw nabytych prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo – odsetki przypadające od kwoty kredytu nieprzekraczajacej w roku 2008 kwoty 212.870 zł, za wyjątkiem podatników, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych w ustawie z 08.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania,

-      darowizny na cele pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi -w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 

 -w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 % dochodu,

-         wydatki na cele rehabilitacyjne ograniczone do wysokości 2.280 zł (na opłacanie przewodników osób niewidomych, używanie sam.

     osobowego, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika),

-      wydatki na zakup leków: miesięcznie powyżej 100,00 zł – odliczeniu podlega nadwyżka ponad tą kwotę,

-      maksymalna kwota dochodu w 2007 osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, warunkująca korzystanie przez  niego w 2008 r. z ulg na jej rehabilitację  9.120 zł,

-      wydatki poniesione przez podatnika z tytułu używania sieci Internet w lokalu ( budynku ) będącym miejscem zamieszkania podatnika

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,

-   wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

     w wysokości ustalonej zgodnie z art. 26 c ust. 5,6 i 8 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki odlicza się od

     podstawy  obliczenia podatku opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

 

 

15.01.2008r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!