wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca formularzy zeznań podatkowych za 2007r.

Informacja dotycząca formularzy zeznań podatkowych za 2007r.

  

Szanowni Podatnicy.  

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawiamy Państwu obowiązujące za 2007 rok wzory formularzy zeznań rocznych PIT, które powinny być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007r.

 

Tak jak w roku poprzednim, przy rozliczeniu podatku za rok 2007, obowiązywać będą formularze zeznań podatkowych: PIT-36 , PIT-36L , PIT-37 i PIT-38 .

 

ZEZNANIE PIT-37

wypełniają podatnicy , którzy w roku podatkowym:

1)    wyłącznie za pośrednictwem płatnika , uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej , tj.: w szczególności z tytułu:

      - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego , stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

      - emerytur i rent krajowych (w tym rent strukturalnych , rent socjalnych),

      - świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych,

      - należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

      - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

      - stypendiów,

      - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich , zasiadania w radach nadzorczych , pełnienia obowiązków społecznych , działalności sportowej),

      - przychodów z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,

      - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

      - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

      - należności z umowy aktywizacyjnej,

      oraz

2)    nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

3)    nie są obowiązani do uzyskanych dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci,

4)    nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

ZEZNANIE PIT-36

wypełniają podatnicy , którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1)    prowadzili :

- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, 

- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu  skali podatkowej,

2)    uzyskali przychody m.in.:

- z najmu , podnajmu , dzierżawy lub poddzierżawy , albo z umowy o podobnym charakterze,  opodatkowane na ogólnych zasadach, 

- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki,

- ze źródeł przychodów położonych za granicą ( np. z emerytury  lub renty , ze stosunku pracy),

- z innych źródeł , od których ani płatnik , ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3)    korzystają ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw.kredyt podatkowy),

4)    są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art.44 ust.7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5)    sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

6)    są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

7)    wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,

8)    obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

9)    wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art.30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych).

 

ZEZNANIE PIT-36L

przeznaczone jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (korzystających z opodatkowania dochodów jednolitym 19% podatkiem dochodowym).

W zeznaniu  tym można również wykazać podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy o podatku dochodowym.

 

ZEZNANIE PIT-38

przeznaczone jest dla podatników , którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:

- z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych , pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) , pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

- z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego  zorganizowana część.

W zeznaniu  tym można również wykazać podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy o podatku dochodowym.

 

Załącznikami do zeznań rocznych są PIT/O , PIT/D , PIT/M , PIT/B , PIT/Z oraz PIT/ZG.    

 

Załącznik PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (np. ulgi z tytułu wychowywania dzieci własnych i przysposobionych , darowizn , wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania sieci Internet ).

Małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia składają tylko jeden załącznik PIT/O.

 

Załącznik PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób opodatkowania (łącznie lub indywidualnie) składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Podatnicy , którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego , wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

 

Załącznik PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci , podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.  

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie                       z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/M.

 

Załącznik PIT/B - informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie                      z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/B.

 

Załącznik PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej , prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) , składają odrębny załącznik PIT/Z.

 

Załącznik PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Wypełniają podatnicy , którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art.27 ust.8 , 9 , 9a , art.30b ust.5a, 5b lub art.30c ust.4 , 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie , bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.

 

Zlikwidowany został załącznik PIT/X – informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym  w roku podatkowym. Informacje zawarte w tym załączniku zostały włączone do zeznań.

 

ZAŁĄCZNIK :

DO ZEZNANIA :

PIT/O

PIT-28    PIT-36     PIT-37

PIT/D

PIT-28    PIT-36     PIT-37

PIT/M

               PIT-36

PIT/B

               PIT-36                    PIT-36L

PIT/Z

               PIT-36                    PIT-36L

PIT/ZG

               PIT-36                    PIT-36L                  PIT-38

   

Sporządziła: Jolanta Działdowska

15.01.2008r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!