wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
SKŁADANIE DEKLARACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

SKŁADANIE DEKLARACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

SYSTEM E–DEKLARACJE umożliwia od 1 stycznia 2008r. składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości mogli skorzystać tzw. ”duzi podatnicy” , tj. podmioty których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro, rozliczające się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Od stycznia taką możliwość będzie miał każdy podatnik, płatnik, który:

  • posiada bezpieczny podpis elektroniczny,

  • zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej wraz z podaniem informacji  o osobie upoważnionej przez niego do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej oraz

  • uzyska z urzędu skarbowego zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (ZAW-E1) z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAW-E2).

CO TO JEST BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY?

 

Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.

 

Jeżeli podatnik (płatnik) nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, jego deklaracje może wysyłać upoważniona przez niego w zawiadomieniu ZAW-E1 osoba,  która podpis elektroniczny  posiada. 

 

JAK ZGŁOSIĆ DO URZĘDU SKARBOWEGO ZAMIAR SKŁADANIA DEKLARACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

 

Formularz zawiadomienia ZAW-E1, w którym zgłasza się zamiar składania deklaracji drogą elektroniczną można pobrać przez portal www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka „Formularze”). W tym zawiadomieniu podatnik wskazuje też osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu. Może oczywiście sam wysyłać deklaracje drogą elektroniczną – wówczas wpisuje siebie jako osobę upoważnioną. Ważnym jest, aby pamiętać, że formularz ten dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. Następnie osoba upoważniona do składania deklaracji w imieniu podatnika składa już drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl  zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w formie elektronicznej. Ponieważ zgłoszenie to jest elektroniczne, aby je przesłać musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku potwierdzenia zgodności danych zawartych w zawiadomieniu (ZAW-E1) z danymi podanymi w zgłoszeniu (ZAW-E2), naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie ZAS-E, w którym to potwierdza możliwość składania przez podatnika dokumentów elektronicznych. Zgodnie z art.3c par.3 ustawy Ordynacja podatkowa ma na to miesiąc. Od momentu wystawienia zaświadczenia ZAS-E podatnik ma już możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną.         

 

KTÓRE DEKLARACJE I FORMULARZE PODATKOWE MOŻNA PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

 

Deklaracje i formularze podatkowe, które można wysyłać drogą elektroniczną, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 246 , poz.1817).

 

Najważniejsze daty związane z systemem e-Deklaracji:

 

01.01.2008 r.

- umożliwienie wszystkim podatnikom i płatnikom składania deklaracji podatkowych i innych dokumentów w formie elektronicznej określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów (32 rodzaje , w tym m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT-24, VAT-10, VAT-11, VAT-UE wraz z załącznikami, CIT-8 wraz z załącznikami, PIT-4R, PIT-8AR)

 

01.04.2008r.

- udostępnienie kolejnych deklaracji, w tym: PIT-y roczne 36, 36l, 37, 38 wraz z załącznikami, ORD-U)

 

01.07.2008 r.

- umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną m.in. VAT-21, PIT-14, PIT-23, PIT-11, PIT-6 , PIT-8S, PCC-3, PCC-2, SD-2, SD-Z1, SD-3, PIT-R.    

 

01.01.2009 r.

- umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną m.in. PIT-40, PIT-8C, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28 wraz z załącznikami, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-ST, CIT-ST/A.

 

Więcej szczegółów na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

 

GDZIE ZNALEŹĆ I JAK PRZESŁAĆ WYBRANĄ DEKLARACJĘ?

 

Interaktywny formularz wybranej deklaracji podatkowej w formie PDF znaleźć można na stronie  www.e-deklaracje.gov.pl .

Ponadto możliwe będzie przesyłanie deklaracji przy wykorzystaniu aplikacji (modułów) dostarczonej przez producentów oprogramowania, bezpośrednio z systemów księgowo-finansowych, dzięki publikacji przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego (odpowiednie schematy XSD). Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji tak, by mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych.

 

Wypełniony i wysłany dokument można zapisać na dysku w swoim komputerze.

Deklaracje w formie elektronicznej można składać przy użyciu komputera, na którym będzie zainstalowana przeglądarka internetowa, przeglądarka plików PDF Adobe Reader w najnowszej wersji oraz zainstalowany zestaw do składania podpisu elektronicznego.

 

KOMUNIKATY I POTWIERDZENIA

 

W momencie wysłania poprawnego dokumentu elektronicznego system wyświetli komunikat wskazujący, że dokument został pomyślnie przesłany. Brak takiego komunikatu oznacza, że wysłanie nie powiodło się i należy je powtórzyć.

 

Natomiast w ciągu doby podatnik(płatnik) będzie mógł odebrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) deklaracji przez system. Potwierdzenie to generowane jest po poprawnej weryfikacji podpisu elektronicznego z listą unieważnionych certyfikatów CRL. Urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji.

 

Jeżeli nie otrzyma się urzędowego poświadczenia odbioru przesłanego dokumentu, oznacza to, że dokument nie trafił do systemu i należy wysłać go ponownie. System nie pozwoli na kilkakrotne przyjęcie tego samego dokumentu.

 

System nie weryfikuje całkowitej poprawności i kompletności wypełnienia deklaracji. Taką weryfikację przeprowadza pracownik urzędu skarbowego.

 

WPROWADZANIE POPRAWEK PO OSTATECZNYM PRZESŁANIU DEKLARACJI

 

Podobnie jak w przypadku składania deklaracji w tradycyjny sposób (forma papierowa), można dokonać korekty złożonej deklaracji. W tym celu trzeba wypełnić oraz złożyć deklarację korygującą wraz z pismem uzasadniającym przyczyny skorygowania deklaracji. Można to zrobić w formie elektronicznej bądź papierowej.    

 

KORZYŚCI Z E-DEKLARACJI

 

Realizacja projektu e-Deklaracje przyczyni się do osiągnięcia szeregu korzyści zarówno dla podatników jak i dla administracji skarbowej. Podatnikom ułatwi i skróci czas załatwiania spraw podatkowych. Urzędnikowi natomiast da narzędzie usprawniające wymianę informacji z podatnikiem, pozwoli na skrócenie procesu rejestracji deklaracji podatkowych.

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 246 , poz.1817)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (Dz.U. z 2006 r. nr 146 , poz.1061)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz.U. z 2006 r. nr 168 , poz.1196)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2007 r. Nr 246 , poz.1820).

 

Jakiego rodzaju komputer jest potrzebny do rozliczania się przez Internet z urzędem podatkowym?

Deklaracje w postaci elektronicznej można składać przy użyciu każdego komputera klasy PC lub Macintosh, który będzie wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer 5.01 lub nowsza, Opera, Mozilla, FireFox) oraz będzie na nim zainstalowany zestaw do składania podpisu elektronicznego.

 

Czy aby móc składać deklaracje drogą elektroniczną będę musiał ponieść jakieś koszty?

Jeśli podatnik nie posiada jeszcze zestawu do bezpiecznego podpisu elektronicznego (czytnik, karta i certyfikat), będzie musiał go nabyć. Certyfikat kwalifikowany jest niezbędny, aby w bezpieczny i pewny sposób przesłać deklarację/dokument do urzędu skarbowego. Koszty zakupu takiego zestawu są podobne w skali Polski i wahają się w granicach 300-600 zł, w zależności od cennika usług kwalifikowanych centrów certyfikacji. Certyfikat ważny jest rok lub dwa lata, po czym konieczne jest jego odnowienie, przy czym koszt odnowienia to ok. 100 zł. Certyfikaty kwalifikowane, pozwalające na podpisywanie dokumentów podatkowych mają znacznie szersze zastosowanie - mogą być także użyte do podpisywania faktur elektronicznych, udziału w aukcjach elektronicznych czy składania sprawozdań do GIIF.

Jaki rodzaj podpisu elektronicznego uprawnia do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną?

Aby przesłać deklarację podatkową drogą elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

  • UNIZETO SA - Certum,

  • PWPW SA - Sigillum,

  • KIR SA - Szafir.

 

Czy aby złożyć deklarację drogą elektroniczną muszę posiadać specjalne oprogramowanie?

Nie ma takiej konieczności, gdyż podatnikowi udostępniono kilka dróg składania deklaracji:

  • Bezpośrednio poprzez Portal dla Podatnika (adres: https://e-poltax.mf.gov.pl) - gdzie deklaracja wypełniana jest on-line, a następnie podpisywana i przesyłana do urzędu- ta droga nie wymaga specjalnego oprogramowania, poza standardowymi przeglądarkami internetowymi.

  • Poprzez aplikację off-line, która jest dostępna na stronach Ministerstwa Finansów i możliwa do pobrania za darmo przez każdego podatnika. Pozwala ona na podpisywanie i przesyłanie wcześniej przygotowanych deklaracji podatkowych.

  • Z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które będą pozwalały na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Takie rozwiązanie jest możliwe ze względu na publikację przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego, jako odpowiedniego schematu XML. Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji tak, by mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych.

 

 

W jaki sposób mogę przesłać deklarację drogą elektroniczną?

W celu przesłania deklaracji podatnik musi uzyskać połączenie z Internetem i skorzystać z jednego z trzech sposobów przesłania deklaracji podatkowych opisanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie (dotyczące wymaganego oprogramowania).

 

Jak wygląda proces logowania się/rejestracji?

a) Aby otrzymać możliwość przesyłania deklaracji podatkowych elektronicznie, podatnik musi najpierw przesłać do US wypełnione zawiadomienie ZAW-E1 w wersji papierowej, zawierające informacje o podatniku/płatniku oraz wskazujące osobę (osoby) upoważnione do ich składania w imieniu podatnika.

b) Osoba upoważniona musi przesłać drogą elektroniczną wypełnione zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w imieniu podatnika. Osoba upoważniona musi posiadać kwalifikowany certyfikat elektroniczny, gdyż tak ZAW-E2 jak i wszystkie kolejne przesyłane dokumenty elektroniczne będą musiały być opatrywane bezpiecznym podpisem.

c) Naczelnik US po zweryfikowaniu poprawności zgłoszeń wyda zaświadczenie, w którym potwierdzi możliwość składania dokumentów elektronicznych przez danego podatnika. W wypadku braku poprawności zgłoszenia, Naczelnik US wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

d) Od momentu wystawienia zaświadczenia podatnik ma możliwość składania deklaracji elektronicznych podpisywanych przez osobę upoważnioną.

e) W przypadku upoważnienia kolejnych osób należy wykonać wszystkie kroki określone w punktach a-d.

 

W jakim terminie powinienem otrzymać potwierdzenie z US o przyjęciu deklaracji drogą elektroniczną?

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez system generowane jest w przeciągu kilkudziesięciu minut od momentu przesłania deklaracji i przesyłane na wskazany przez podatnika adres poczty elektronicznej. Okres ten związany jest z koniecznością weryfikacji poprawności przesłanej deklaracji. Jednocześnie już w momencie wysłania dokumentu elektronicznego, system wyświetli komunikat wskazujący na poprawność przesłania dokumentu. Brak takiego komunikatu oznacza, że wysłanie nie powiodło się i należy je powtórzyć.

Należy pamiętać, że system nie weryfikuje całkowitej poprawności i kompletności wypełnienia deklaracji. Taką weryfikację przeprowadza Urzędnik.

Co powinienem zrobić, jeśli nie otrzymałem potwierdzenia z US o przyjęciu deklaracji drogą elektroniczną?

Wówczas należy zalogować się na Portalu dla Podatnika (adres: https://e-poltax.mf.gov.pl), sprawdzić status przesłanego dokumentu i ewentualnie zamówić ponowne potwierdzenie. W wypadku braku informacji o przesłanym dokumencie należy wysłać dokument ponownie. System nie pozwoli na kilkakrotne przyjęcie tego samego dokumentu.

03.04.2008To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!