wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że z dniem 30.04.2008r. przestał obowiązywać przepis art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów   i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), na mocy którego dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy opodatkowana była stawką w wysokości 3%. Z dniem 1.05.2008r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11.04.2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje, że w okresie do dnia 31.12.2010r. zostanie utrzymana stawka podatku VAT  w wysokości 3% w odniesieniu do dostaw środków spożywczych. Wykaz tych towarów zawiera załącznik do ustawy z dnia 11.04.2008r.Ustawa ta przewiduje także podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 5%do 6% .

 Wykaz towarów i usług, dla których od 1 maja 2008r. następuje zmiana stawki podatku od towarów i usług z 3% na 7%

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

1

01.25.24

Kokony jedwabników, nadające się do motania

2

14.12.20-10.23

Kreda mielona, nawozowa

3

ex 14.30.13-90.10

Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

4

15.11.21

Wełna szarpana

5

15.12.2

Pióra, puch, skóra i inne niejadalne części ptaków

6

24.15.10-75.30

Amoniak ciekły nawozowy

7

24.15.10-77.20

Woda amoniakalna nawozowa

8

ex 24.15.30

Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

9

24.15.40

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

10

ex 24.15.50

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

11

24.15.60

Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

12

24.15.70-70.20

Saletra sodowa nawozowa

13

ex 24.15.80

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe. Związki fosforowe do mieszanek paszowych.

14.

ex 24.2

Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

15

24.62.10-20.10

Albumina techniczna

16

24.62.10-30.61

Tanianian żelatyny

17

24.62.10-30.61

Bromotanianian żelatyny

18

bez względu na

symbol PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

19

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt

20

ex 02.02.10

Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

21

ex 05.00.50

Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania

 

 Sporządziła: Barbara Cieniawska-Lenard

 

30.05.2008r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!