wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Aktualizacja danych przez podatników i płatników w Krajowej Ewidencji Podatników

Aktualizacja danych przez podatników i płatników w Krajowej Ewidencji Podatników.

 

   Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (jednolity tekst z 2004r. Dz.U. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o NIP", podatnik ma obowiązek aktualizowania wszystkich danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Podatnicy podatku VAT mają obowiązek zaktualizować dane w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. Termin 30 dni obowiązuje pozostałych podatników. Aktualizacja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, NIP-3 dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wspólników spółek cywilnych, NIP2 dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) – pobranego z urzędu skarbowego lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów i dostarczeniu go (także za pośrednictwem poczty) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątek stanowią podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy. Podatnicy ci dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Wyjątek stanowią również podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, którzy składają wypełnione zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku. Dane ze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych są gromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników.

Wymiana dowodów osobistych przez organy ewidencyjne gmin, a także zmiana numerów rachunków bankowych przeprowadzana przez banki wymagają, zgodnie z ustawą o NIP, aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu.

Do aktualizacji danych obywatele są zobligowani nie tylko przez ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lecz również przez inne ustawy np. przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Intencją organów podatkowych nie jest karanie podatników czy płatników za niedopełnienie obowiązku, lecz dbałość o jakość danych w Krajowej Ewidencji Podatników, z których korzystają liczne instytucje, rejestry oraz podatnicy.

25.07.2008To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!