wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015



KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Podwyższenie limitu dla ksiąg rachunkowych w 2008r.

Podwyższenie limitu dla ksiąg rachunkowych w 2008r.

 

ZWIĘKSZONY LIMIT DLA KSIĄG RACHUNKOWYCH UMOŻLIWI POWRÓT NA KSIĘGĘ PODATKOWĄ JUŻ W 2008R.

Małe firmy, które w 2007 roku uzyskały przychody niższe niż 4.533.000 zł, będą mogły jeszcze w tym roku powrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Umożliwia to obowiązująca od 22 sierpnia 2008r. ustawa z dnia 10.07.2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości,  opublikowana w Dz.U. Nr 144 pod poz. 900.

Zasadniczą zmianą, jaką wnosi ta ustawa, jest podwyższenie z 800.000 euro do 1.200.000 euro limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy te dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które w 2007 roku uzyskały przychody nie wyższe niż równowartość 1.200.000 euro, przeliczone na złote według kursu NBP z 30 września 2007r. (3,7775 x 1.200.000 = 4.533.000), czyli 4.533.000 zł.

Wymienione podmioty, które na dzień 1 stycznia 2008 r. miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów nie są obowiązane do ich prowadzenia, mogą dokonać jeszcze w bieżącym roku:

1) zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień miesiąca, w którym ustawa ta weszła w życie, czyli na 31 sierpnia,

2) sporządzić sprawozdanie finansowe za okres prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2008r.

3) i od 1 września rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W takim przypadku dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ustala się w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem dochodu wynikającego z uprzednio prowadzonych ksiąg rachunkowych. Oznacza to kontynuację naliczania zaliczek na poczet PIT w systemie narastającym. Także do określenia podstawy obliczenia PIT za 2008 rok przyjmuje się dochód ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

O fakcie zamknięcia ksiąg rachunkowych i założeniu w ich miejsce podatkowej księgi przychodów i rozchodów trzeba pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie niniejsza ustawa, czyli do dnia 20 września, ale ponieważ jest to sobota, termin upływa 22 września.
Jeżeli natomiast działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania każdego z nich. Oznacza to, że trzeba złożyć tyle zawiadomień, ilu jest wspólników.

Podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 2 , ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości , art.2 i 3 ustawy z dnia 10.07.2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

28.08.2008



To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!