wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Zmiany w ustawie o VAT od 1 października 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 października 2013 r.

Od 1 października 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o VAT, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1027).

Głównym celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności walki z nadużyciami przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Nowelizacja wprowadza m.in.:

- rozszerzenie katalogu towarów, do których ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia,

- wyłączenie w niektórych przypadkach możliwości kwartalnych rozliczeń,

- wprowadza solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy,

- wprowadza nowy załącznik nr 13 do ustawy VAT czyli wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz w art. 105a ust 1 ustawy.

1. Art. 43 ust. 1pkt 16 - darowizna żywności 

W poprzednim uregulowaniu przepis ten brzmiał:

Darowizna produktów spożywczych korzysta ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem, że jest ona dokonywana przez producenta, a jej przedmiotem nie są napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. Aby jednak darowizna podlegała zwolnieniu z VAT musi być dokonywana na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje”

Od dnia 1 października 2013 r. zwolnienie to, które dotychczas zawężone było tylko do producentów, będzie dotyczyło także innych podmiotów. Warunkiem jego zastosowania będzie posiadanie przez dostawcę dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Z dokumentacji posiadanej przez organizację pożytku publicznego wynikać musi, że otrzymane towary przeznaczone zostały na cele charytatywne

Z art. 43 ust. 12 a ustawy VAT wynika natomiast, że powyższe zwolnienie nie będzie miało zastosowania jeżeli:

- określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizacje pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji lub

- wykorzystanie otrzymanych towarów przez organizacje pożytku publicznego nastąpiło na cele inne niż działalność charytatywna.

Jeżeli na podstawie prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego dokumentacji nie można określić przeznaczenia towarów lub otrzymane towary wykorzystane zostały do celów innych niż działalność charytatywna, do zapłaty podatku jest zobowiązana organizacja pożytku publicznego (art. 108 ust. 3 ustawy VAT).

 2. Obrót towarami wrażliwymi - odwrotne obciążenie

 Zakres towarów ujętych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, do których stosuje się mechanizm "odwrotnego obciążenia", rozszerzono z 8 pozycji do 41 pozycji. Rozszerzenie dotyczy towarów z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych.

Wobec towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT stosuje się zasadę tzw. odwrotnego obciążenia. Przy tego rodzaju sposobie rozliczeń obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego. Takie rozliczanie stosuje się w sytuacji gdy nabywcą jest podatnik, sprzedawcą jest natomiast czynny podatnik VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przysługującym dla dostawy towarów używanych.

 3. Obowiązek miesięcznego rozliczania podatku VAT

 W wyniku nowelizacji, podatnicy, którzy będą dokonywali dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT: wyroby stalowe, paliwa i złoto, dla których nie stosuje się mechanizmu odwrotnego obciążenia, nie będą mogli rozliczać podatku VAT kwartalnie.

Takie ograniczenie nie będzie stosowane do podatników dokonujących sprzedaży paliwa (poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy o VAT), przy spełnieniu następujących warunków:

1) dostawy te dokonywane będą na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów (art. 99 ust. 3b pkt 1);

2) dostaw tych będzie dokonywał podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (art. 99 ust. 3b pkt 2).

Zakaz kwartalnych rozliczeń nie będzie dotyczył podatników dokonujących sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13  do ustawy o VAT, w przypadku gdy w danym kwartale i w poprzedzających go czterech kwartałach łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczy, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeżeli przekroczy tę kwotę - nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Przepisy regulują również kwestie momentu, od którego podatnik rozliczający VAT kwartalnie utraci prawo do rozliczania się w ten sposób. W przypadku, gdy łączna wartość dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, bez kwoty podatku, w jakimkolwiek miesiącu kwartału przekroczy kwotę 50.000 zł, podatnicy będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym przekroczą tę kwotę - jeżeli zdarzenie to będzie miało miejsce w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału. W przypadku, gdy jej przekroczenie będzie miało miejsce w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału będzie składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (art. 99 ust. 3c pkt 1). Natomiast jeżeli przekroczenie kwoty będzie miało miejsce w pierwszym miesiącu kwartału, deklaracja za ten miesiąc będzie składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 99 ust. 1 ustawy).

W przypadku, gdy przekroczenie kwoty będzie miało miejsce w trzecim miesiącu kwartału, zobowiązanie do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne powstanie od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę (art. 99 ust. 3c pkt 2). Wyłączenie ze składania deklaracji kwartalnych będzie obowiązywać przez cztery następne kolejne kwartały.

 4. Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy

 W odrębnym dziale Xa wprowadzono do ustawy o VAT regulacje dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Jest to zupełnie nowa instytucja, stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie VAT.

Na mocy uregulowań zawartych w tym rozdziale, w określonych przypadkach nabywca będzie odpowiadał za niewpłacony przez dostawcę podatek (zaległość podatkową sprzedawcy). Instytucja ta dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, nieobjętych mechanizmem odwróconego obciążenia.

W myśl art. 105a ustawy o VAT, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, odpowiadał będzie solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy tych towarów, za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

1) wartość ww. towarów nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

2) w momencie dostawy tych towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Art. 105a ust. 2 stanowi, że:

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.”

 Podstawą objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną będzie wyłącznie zaległość podatkowa dostawcy wynikająca z niewpłaconego przez niego podatku. Będzie to zatem podatek wynikający z deklaracji lub z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określiłby je w innej wysokości.

W konsekwencji nie będzie możliwe orzeczenie odpowiedzialności solidarnej, w przypadku gdy dostawca wykaże w swoim rozliczeniu kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Przepisu o odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się:

a/ do nabycia paliw, wymienionych w poz. 10 załącznika Nr 13 do ustawy VAT jeżeli:

- nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

- dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,

b/ jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,

c/ jeśli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione warunki:

- podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną,

- wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł

 W dodanym art. 105b znajdują się uregulowania dotyczące kaucji gwarancyjnej. Stosownie do ust. 1 tego artykułu podmiot dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13, nieposiadający zaległości podatkowych, będzie mógł złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych oceniany będzie według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

 Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów , o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy VAT, z tym że nie może być niższa niż 200.000 zł.

 Kaucja gwarancyjna może zostać złożona w formie:

- depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego,

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

- pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego potwierdzonego przez bank, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgormadzonymi na rachunku w banku.

 Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy VAT, które złożyły kaucję gwarancyjną prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!