wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Urząd Skarbowy przyjmuje już zeznania podatkowe za 2013 rok.

 

Z początkiem nowego roku czas przygotować się do rozliczenia podatku dochodowego za rok ubiegły. Urzędy Skarbowe przyjmują już zeznania podatkowe za 2013 rok. Nie zmieniły się rodzaje formularzy podatkowych, które obowiązują przy rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2013r. Do końca stycznia br. zeznanie podatkowe PIT-28 muszą złożyć osoby osiągające przychody z działalności gospodarczej i najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Pozostałe formularze podatkowe składamy do dnia 30 kwietnia br. Większość podatników, osiągających dochody ze stosunku pracy, składa zeznanie PIT-37. Przedsiębiorcy opłacający w 2013 r. podatek liniowy wypełniają druk PIT-36L, a podatnicy osiągający dochody z najmu i działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej rozliczają się na zeznaniu podatkowym PIT-36. Jeżeli podatnik w 2013 r. uzyskał dochody z tytułu inwestycji kapitałowych, np. sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych, powinien dodatkowo złożyć formularz zeznania PIT-38, natomiast przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytych po 01.01.2009r.) należy rozliczyć, składając specjalnie do tego przeznaczony druk zeznania PIT-39.

Przypomnieć należy, że do złożenia zeznania podatkowego zobowiązany jest każdy, kto w ubiegłym roku uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3091 zł. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona zwrócona jako nadpłata podatku. Zeznanie podatkowe winien złożyć również podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów.

Zeznanie podatkowe można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub przesłać pocztą. Jednak najwygodniejszą dla podatnika formą realizacji tego obowiązku jest wysłanie swojego zeznania bezpośrednio z domu przez Internet za pomocą systemu e-deklaracje. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Ze strony tej można pobrać odpowiednią aplikację, która umożliwia elektroniczne rozliczenie swoich dochodów.

Obliczając nasze zobowiązanie podatkowe, skorzystać możemy z ulg podatkowych. Od dochodu odliczymy m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, wydatki na rehabilitację, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego , darowizny oraz wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Jednak w porównaniu do roku ubiegłego krąg osób, które będą miały prawo skorzystania z ulgi na Internet, został znacznie ograniczony.

Od 2013r. odliczenie wydatków z tytułu użytkowania Internetu przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Z nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeśli podatnik korzystał z ulgi wcześniej np. w latach 2011 i 2012, nie może już z tego odliczenia skorzystać w 2013r. Odliczenie przysługuje podatnikom korzystającym z ulgi po raz pierwszy, ale tylko przez dwa kolejne lata. Jeśli natomiast podatnik po raz pierwszy odliczył wydatki w zeznaniu za 2012r., ma prawo do ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu za 2013 rok. Nie zmienia się limit odliczenia poniesionych i udokumentowanych wydatków na Internet, który wynosi 760 zł rocznie.

Natomiast od podatku odliczymy m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego oraz najpopularniejszą wśród podatników ulgę na dzieci.

Od 2013r. obowiązują nowe zasady obliczania wysokości tej ulgi, która uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Ponadto osoby wychowujące jedno dziecko skorzystają z odliczenia, jeżeli ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego nie każdy podatnik wychowujący w 2013r. jedno dziecko, skorzysta z ulgi. Odliczenie nie przysługuje, jeżeli:

- roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko, przekroczą kwotę 112.000 zł,

- roczne dochody podatnika i jego małżonka, pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, przekroczą łącznie kwotę 112.000 zł,

- roczne dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, przekroczą kwotę 56.000 zł (dotyczy sytuacji podatników wspólnie zamieszkujących i wychowujących jedno dziecko, którzy nie zawarli związku małżeńskiego lub zawarli związek małżeński w ciągu roku).

Do kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do ulgi na jedno dziecko brane będą pod uwagę następujące dochody (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania):

- opodatkowane według skali podatkowej, np. dochody z pracy, emerytur i rent, działalności gospodarczej, umów zleceń,

– z kapitałów pieniężnych opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

– z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku.

Dochody te należy pomniejszyć o zapłacone bądź pobrane przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość odliczenia na jedno dziecko wynosi nadal 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł).

W przypadku podatników posiadających dwoje dzieci zasady odliczenia pozostają bez zmian, tj. ulga wyniesie miesięcznie 92,67 zł na każde dziecko (rocznie 1.112,04 zł) i będzie przysługiwała bez względu na wysokość uzyskanego przez podatników w roku podatkowym dochodu.

W odniesieniu do podatników posiadających troje i więcej dzieci, kwota ulgi została zwiększona:

- na trzecie dziecko o 50% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł), bez względu na wysokość uzyskanych dochodów przez rodziców,

- na czwarte i każde następne dziecko o 100% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 185,34 zł (roczna kwota odliczenia 2.224,08 zł), bez względu na wysokość uzyskanych dochodów przez rodziców.

Odliczenie na pierwsze, drugie, trzecie lub kolejne dziecko będzie przysługiwało gdy podatnik co najmniej jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dziećmi. Odliczenie będzie oczywiście przysługiwało tylko za miesiące, w których dziecko było w rodzinie. Podobnie jak dotychczas odliczenie nie będzie przysługiwało rozpoczynając od miesiąca, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz gdy wstąpiło w związek małżeński. Pozostałe zasady korzystania z ulgi nie uległy zmianie w porównaniu do roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z ulgi na dzieci lub ulgi internetowej można znaleźć w broszurach informacyjnych Ministerstwa Finansów, dostępnych w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie, a także udostępnionych do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce PIT/ Broszury informacyjne.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie wprowadzonej od dnia 01.01.2013r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącej grup zawodowych, stosujących 50% koszty uzyskania przychodów. Podatnicy osiągający przychody z tytułu korzystania z praw autorskich i innych praw wymienionych w art.22 ust.9 pkt 1-3 ustawy, np. artyści, twórcy, dziennikarze muszą pamiętać o ograniczeniu w zeznaniu podatkowym zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów. Koszty te nie mogą przekroczyć za 2013 rok kwoty 42.764 zł. Jeżeli koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z normy procentowej (50% z limitem 42.764 zł), wówczas koszty możemy przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych.

W związku z tą zmianą w formularzach zeznań podatkowych zostało wyodrębnione miejsce na określenie przychodu, do którego podatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów.


 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

mgr Aldona SiedlisTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!