wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Jak zmienia się Administracja Podatkowa w zakresie obsługi podatnika?

 

Misją polskiej Administracji Podatkowej jest zapewnienie podatnikom wysokiej jakości obsługi. Mając na uwadze oczekiwania klientów Administracji Podatkowej w zakresie przyjaznej i profesjonalnej obsługi, przygotowano szereg zmian organizacyjnych i nowych rozwiązań. W rezultacie wdrożenia w urzędach skarbowych niżej zaprezentowanych koncepcji, staną się one bardziej pomocne dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w realizacji obowiązków podatkowych.

 

Jednolite zasady obsługi podatnika w urzędach skarbowych

 

Wdrożenie jednolitych w skali kraju standardów obsługi bezpośredniej w urzędach skarbowych ma zapewnić, że niezależnie od urzędu skarbowego, do którego uda się podatnik, zostanie on obsłużony w ten sam sposób. Standardy pracy urzędów skarbowych dotyczą właściwych postaw pracowników urzędu wobec klienta oraz rozwiązań organizacyjnych, wpływających pozytywnie na poziom zadowolenia klienta z obsługi, miejsca obsługi oraz działań informacyjnych.

 

Centra obsługi

 

Wsparcie podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych będzie się odbywać m.in. poprzez centra obsługi uruchomione w wybranych urzędach skarbowych dysponujących odpowiednimi warunkami infrastrukturalnymi. Ich pracownicy, niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego – w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Oferta centrum obsługi poszerzona zostanie o usługi świadczone do tej pory przez inne instytucje publiczne: przyjmowanie podań, deklaracji i zgłoszeń płatników składek ZUS, przyjmowanie deklaracji i podań w zakresie podatku akcyzowego, a także udostępnienie samoobsługowego stanowiska z dostępem do Portalu Podatkowego.

Przykładowo podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je do właściwego naczelnika urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym.

 

Asystent podatnika

Zadaniem asystenta podatnika będzie pomoc mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. Obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta polega na nawiązywaniu kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, informowaniu o sposobie wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju i formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego i zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a także udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS. Asystent podatnika będzie wyznaczany, na wniosek podatnika, przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego.

Jednolita informacja podatkowa prowadzona szerokimi kanałami komunikacji z podatnikami oraz pracownikami Administracji Podatkowej

Nowa ustawa wzmacnia funkcje informacyjne Administracji Podatkowej, tworząc wyspecjalizowany, nowy organ podatkowy, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Oznacza to szersze niż dotychczas wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji i jednoczesne zwiększenie nadzoru nad prezentowanymi treściami. W tym celu nastąpi wyodrębnienie dotychczasowych biur Krajowej Informacji Podatkowej z izb skarbowych, przy których funkcjonują obecnie i utworzenie nowego organu – Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, do którego kompetencji będzie należeć m.in. udzielanie informacji podatkowej za pośrednictwem Contact Center, prowadzenie spraw dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych oraz administrowanie Bazą Wiedzy Administracji Podatkowej.

W Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej będą zamieszczane interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego, orzeczenia sądów i trybunału o tematyce podatkowej czy też broszury informacyjne w sprawach podatków. Dostęp do Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej będzie następował za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie udostępniać jednolitą informację podatkową podatnikom i innym zainteresowanym podmiotom zewnętrznym, jak również pracownikom Administracji Podatkowej.

 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe dla określonych kategorii podatników

 

Banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych oraz podmioty osiągające przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 3 mln euro - ze względu na skalę i stopień skomplikowania swoich operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu - będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Natomiast dla podatników osiągających przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych, banków (za wyjątkiem banków spółdzielczych), zakładów ubezpieczeń i jednostek działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, wyznaczony zostanie jeden tzw. krajowy wyspecjalizowany urząd skarbowy w Warszawie.

Na uwagę zasługuje fakt, że w zakresie zmiany właściwości na wyspecjalizowany urząd skarbowy znaczenie będzie miał potencjał gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie jego status (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

 

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem utworzenia centrów obsługi, które będą funkcjonować od dnia 1 września 2015 r.

Mikołów, dnia 23.07.2015r.

 

Wytworzyła: Jolanta Działdowska

Zatwierdził: Naczelnik US w Mikołowie mgr Aldona SiedlisTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!