wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego za 2010 r.

 Komunikat

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2010 r. wraz z załącznikami PIT/0, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG należy złożyć w terminie do 02.05.2011 r. do Urzędu Skarbowegowłaściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31.12.2010 r.

 

PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu dzierżawy, dochody z zagranicy, dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

 

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów-dochodów małoletnich dzieci.

 

PIT-36 i PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

 

PIT-36 Lprzeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art.30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm./ przy zastosowaniu jednolitej 19% stawki podatku.

 

PIT-38przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, papierów pożyczonych (tzw. krótkiej sprzedaży), pochodnych instrumentów finansowych i udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

 

PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31.12.2008 r. opodatkowanych na zasadach w art.30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm./.

 

Przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2010 podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, powinien w zeznaniu wpisać wnioskowaną kwotę oraz numer KRS organizacji. Wyboru organizacji pożytku publicznego dokonuje się z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

 

Zeznania podatkowe można złożyć oraz pobrać druki zeznań wraz z załącznikami i objaśnieniami w sali obsługi Urzędu Skarbowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68

  • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.7-15

  • w czwartki w godz.7-18

Zeznania można również przesłać pocztą za odpłatnością oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Nadmienia się, iż zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników istnieje obowiązek wpisywania na drukach zeznań podatkowych swojego numeru NIP.

Osoby nie posiadające numeru NIP, zmieniające dane personalne lub adres obowiązane są do złożenia wypełnionego druku NIP-3 lub NIP-1.

Informacji w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych można uzyskać w punktach informacyjnych:

  • tut. Urzędu Skarbowego pod numerami telefonów: /34/ 315-15-00; 315-15-01; 315-15-55; 315-15-56 w godzinach pracy Urzędu (Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać pod powyższymi numerami telefonów zapotrzebowanie na druk zeznania, który wraz z objaśnieniami zostanie przesłany pocztą pod wskazany adres);

  • Izby Skarbowej w Katowicach pod numerami telefonów: /32/ 207-62-16 lub /34/ 369-77-00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00;

  • Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów 0 801-055-055

    lub /22/ 330-03-30.

 

Zgodnie z art.77 b Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający z rozliczenia rocznego następuje w jednej z dwóch form:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika,

  • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.

Zwrot nadpłaty w gotówce Urząd Skarbowy realizuje w formie: przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy Urzędu.

 

Przy zwrocie w kasie Urzędu podatnik obowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do kasy w wyznaczonym przez Urząd terminie, celem odbioru nadpłaty (przy odbiorze gotówki podatnik obowiązany jest do okazania dowodu osobistego). Podatnicy, którzy podali numer rachunku bankowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) na formularzu NIP-3 lub NIP-1 otrzymują zwrot przelewem. Nadpłata do kwoty 8,80 zł zwracana jest wyłącznie w kasie na wniosek podatnika. Jednocześnie informujemy, że wpłat należnego podatku dochodowego za 2010 r. należy dokonać na rachunek:

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Narodowy Bank Polski 0/0 Katowice

51101012120014982223000000

lub w kasie Urzędu Skarbowego (kasa czynna: poniedziałek- piątek w godz. 7.30-13.30).

 

Urząd Skarbowy w Myszkowie obejmuje swym zasięgiem działania: Miasto Myszków, Miasto i Gminę Żarki, Gminę i Miasto Koziegłowy, Gminę Niegowa i Gminę Poraj.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!