wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY
Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania od dnia 1 stycznia 2014r.

 

(ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Dz.U. z 2013r. poz. 1304)

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że:

o zwrot wydatków może ubiegać się osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych i spełnia nw. warunki:

1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a)  budową domu jednorodzinnego albo

b)  nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele

mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę

wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt

1, nie przekracza odpowiednio:

a)  75 m2 i 100 m2,

b)  85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o

którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o

których mowa w art. 7 ust. 2;

4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu

mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat (w przypadku osoby fizycznej

pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na

budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek dotyczy młodszego z

małżonków);

5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a)  właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b)  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem

jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c)  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia

współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-  z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

 

Prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności zakupu materiałów budowlanych jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia

30 września 2018 r.

 

Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (wniosek zawiera podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków).

 

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

1)   pozwolenia na budowę (nadbudowę/rozbudowę);

2)   faktur dokumentujących poniesione wydatki;

3) przystąpienia do użytkowaniawybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu

jednorodzinnego.

 

W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji.

 

 

Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

 

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1)   od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2)   od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3)   od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

4)   od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

5)   od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

Z poważaniem

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Myszkowie

 

 

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!