wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat dotyczący mechanizmu odwróconego obciążenia VAT

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że:

ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r. poz. 1027) z dniem 1 października 2013r. rozszerzono katalog towarów, wobec których ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Nadane zostało bowiem nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie ten mechanizm. W nowym brzmieniu załącznik nr 11 zawiera 41 grup towarów (poprzednio 35), sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU, wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT to sposób rozliczenia, w którym obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. W takim przypadku sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Odwrócone obciążenie nie jest rozwiązaniem nowym w Polsce, gdyż już od ponad dwóch lat objęty jest nim złom.

Pamiętać należy, że podatnik dokonujący sprzedaży towarów objętych tym mechanizmem ma obowiązek upewnienia się czy stroną transakcji sprzedaży są faktycznie podatnicy VAT, których dane podaje osoba nabywająca te towary. Podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę jest zatem zobowiązany wykazać się należytą starannością przy sprawdzaniu kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji. Ważnym jest aby podatnik- sprzedawca ( w szczególności dokonujący sprzedaży klientom masowym np. markety budowlane) stosował odpowiednie procedury służące sprawdzaniu na czyją rzecz dokonywane są realizowane przez nich dostawy towarów.

Wskazać należy, że błędne wystawienie faktury ( z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdy nie było ku temu podstaw prawnych) wiązać się będzie z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym koniecznością zapłaty podatku należnego.

Zwracamy również uwagę na fakt, że zasada odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie do dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT - na poczet których wniesiono przed 1 października 2013r. całość lub część zapłaty.

Informujemy również, że podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Natomiast w przypadkach, w których ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, (tj. VAT rozlicza nabywca) w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

Należy również pamiętać, że – w myśl § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) – w przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towarów, faktura winna zawierać dodatkowo wyrazy "odwrotne obciążenie".

Nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 może być również osoba prowadząca działalność gospodarczą nie będąca czynnym podatnikiem VAT - w przypadku takiej transakcji nabywca rozlicza tą dostawę w deklaracji VAT-9M i odprowadza na konto urzędu skarbowego podatek "należny".

 

Z poważaniem

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Myszkowie

Załącznik nr 11 do ustawy VAT

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

24.10.12.0

Żelazostopy

2

24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

19

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

22

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

23

24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24

24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

25

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26

24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27

24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

28

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

29

38.11.49.0

 

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

30

38.11.51.0

Odpady szklane

31

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

32

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

33

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

34

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

36

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

38

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

39

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

40

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy”

 


 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!