wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Strata podatkowa z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób prawnych

Strata podatkowa z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób prawnych

   Stratą podatkową – w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - jest nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów (art. 7 ust. 2 powołanej ustawy). Przy ustalaniu straty bierze się pod uwagę wszystkie przychody i koszty ich uzyskania,  z wyjątkiem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i wolnych od podatku oraz kosztów uzyskania takich przychodów.

Obecnie przepisy  ustawy  o  podatku  dochodowym  od osób prawnych, stanowią iż:

1) przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się (art. 7 ust. 3 ustawy):

a) przychodów ze źródeł przychodów  położonych  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  lub  za granicą jeżeli dochodowy z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku

b) przychodów wymienionych w art. 21 w/w ustawy uzyskanych na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązki podatkowemu (z odsetek, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, świadczeń doradczych, badania rynku, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń)

c) dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski (art. 22 w/w ustawy)

d) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa wyżej

e) strat przedsiębiorstw przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

f) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub  nabywanych  na  podstawie  przepisów  o komercjalizacji i prywatyzacji;

2) Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, także  straty   przedsiębiorców  przekształcanych,  łączonych,  przejmowanych  lub  dzielonych,  z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe (art. 7 ust. 4 w/w ustawy);

3) Przy ustaleniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji (art. 7 ust. 4a w/w ustawy).

   W świetle obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od  osób  prawnych,  o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty (art.7 ust. 5 .w/w ustawy).

08.07.2005To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!