wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Deklaracje PCC-3 - zmiany
Komórka Podatków Majątkowych tut

Komórka Podatków Majątkowych tut. Urzędu informuje, że dnia 28.11.2008r. w Dzienniku Ustaw Nr 209 poz. 1319 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.11.2008r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, poniżej  najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 roku

Ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319) dokonuje wdrożenia dyrektywy Rady 2008/7/WE 7 dnia 12.02.2008r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008r., str. 11). W Polsce podatkiem tym jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Na mocy w/w ustawy w ustawie z dnia 09.09.2000r, o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

I.   Pożyczka od wspólnika bez PCC

1)   Wskutek zmian wprowadzonych nowelizacją od 1 stycznia 2009 roku pożyczka od
wspólnika - dla spółki z o.o. oraz akcjonariusza - dla spółki akcyjnej nie będzie uznawana za
zmianę umowy spółki kapitałowej na gruncie PCC i będzie objęta zwolnieniem od podatku
od czynnośc
i cywilnoprawnych.

W spółkach osobowych bez zmian - zmiany w PCC odnoszą się jedynie do spółek kapitałowych. W przypadku spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjne] pożyczka udzielona spółce przez wspólnika w dalszym ciągu na gruncie PCC kwalifikowana będzie jako zmiana umowy spółki i będzie podlegała temu podatkowi. Obowiązki w zakresie rozliczenia się z podatku pozostają niezmienione-

2)  Na mocy zmienionych przepisów nie będą podlegać podatkowi od czynności
cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z:

a)   związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo
kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od
czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek
kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo
od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie byt naliczany.

Zwolnienie powyższe stosuje się odpowiednio do wkładów do spółki wniesionych przed 01.01.2001r. i ma zastosowanie w przypadku, gdy w łączeniu czy przekształceniu spółek uczestniczy spółka osobowa. Natomiast łączenie i przekształcenie wyłącznie spółek kapitałowych nie podlega podatkowi PCC;

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom
lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej
przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od
czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek
kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska. Jak  wynika z art. 2 ust. 3 ustawy nowelizującej powyższe zwolnienie stosuje się do wartości kapitału zakładowego pokrytego przez spółkę kapitałową z:

-   pożyczki udzielonej tej spółce przez wspólników lub akcjonariuszy od dnia 01.01.2007r, do dnia 31 grudnia 2008r.,

- dopłat wniesionych przez wspólników lub akcjonariuszy od dnia 01.05.2004r.

c)      związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,

d)      jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

 

 

Uwaga:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.12.2006r. Dz. U. Nr 243, poz. 1764 dla czynności cywilnoprawnych zawartych po 01.01.2009r. a w szczególności dotyczących umów spółek i zmian umów spółek w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje deklaracja PCC-3 wersja 2 

 

wzór PCC-3 (2)

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27765

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 listopada 2008r, o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319)

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=137&id=151853

 

Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 450 7. późn. zm.)

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=137&id=19088

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr  234 poz. 1577)

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=137&id=154671

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!