wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, obowiązujące od 01.12.2009 i od 01.01.2010

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504) wprowadza szereg istotnych zmian wynikających z implementacji do krajowych przepisów aktów Rady UE z 2008r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

·       Zasad ustalania miejsca świadczenia usług.

Nowa generalna zasada dla transgranicznego świadczenia usług różnicuje zasady określania miejsca świadczenia usług w zależności od tego, czy są one świadczone na rzecz podatników, czy też na rzecz osób nie będących podatnikami.  Nowa definicja podatnika do celów określania miejsca świadczenia usług ma szerszy zakres. Zasadniczo miejscem opodatkowania usług świadczonych między podatnikami w myśl przepisu art.28 b będzie miejsce, gdzie usługobiorca posiada swoją siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Stanowi ona realizację jednego z fundamentów docelowego systemu VAT, tj. opodatkowania usług w miejscu konsumpcji. Od tej zasady będą wyjątki:

trwałe( np. usługi świadczone pomiędzy podatnikiem a ostatecznym konsumentem; usługi transportu pasażerów i turystyki; usługi związane z nieruchomościami, restauracyjne, cateringowe);

i przejściowe ( usługi związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, rozrywką, targami i wystawami - do końca 2010r. będą opodatkowane tak jak obecnie, czyli w miejscu faktycznego świadczenia a po tej dacie – zgodnie z nową zasadą ogólną).

 

·       Nowych  obowiązków  ewidencyjnych  i sprawozdawczych.

Od 1 stycznia 2010r. podatnicy będą zobowiązani do uwzględniana w Informacjach Podsumowujących informacji o wykonanych usługach na rzecz podatników z innego państwa członkowskiego, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty jest usługobiorca.

 

UWAGA !!!

W związku  z nowymi zasadami dotyczącymi miejsca świadczenia usług oraz nowym zakresem obowiązków zawartych w Informacji Podsumowującej, rozszerzono zakres obowiązku rejestracji VAT UE.

Obowiązek rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczy również podatników:

- którzy będą nabywać usługi od podatników podatku od wartości dodanej w przypadku ,gdy to nabycie stanowić będzie import usług;

- lub będą świadczyć usługi na rzecz podatników od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących  podatnikami lecz zidentyfikowanych do celów podatku, którzy będą zobowiązani do rozliczenia i zapłaty podatku od wartości dodanej w swoim państwie.

Podatnicy, którzy nie posiadają jeszcze numeru VAT UE, a będą zobowiązani do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL    – mogą już od 1 grudnia zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania czynności o których mowa w art. 97 ust.3 w nowym brzmieniu.  

Zauważyć również należy, że obowiązek rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych będzie ciążył także na podatnikach  VAT zwolnionych, którzy planują nabywać usługi od podmiotów zagranicznych.

Kolejna istotna zmiana dotyczy skrócenia terminu składania Informacji Podsumowujących :

1. Informacje będą składane za okresy miesięczne ( zamiast jak do tej pory za okresy kwartalne).

2. Podatnicy składający Informacje Podsumowujące w formie tzw. papierowej będą zobowiązani dokonać tego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji         - art. 100 ust.3. 

Jednak w przypadku gdy :

całkowita wartość netto wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz dostawy towarów w ramach transakcji trójstronnych nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł. (zgodnie z przepisem przejściowym, do 31 grudnia 2011r. kwota ta wynosi 500.000 zł.);

całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie przekracza w danym kwartale kwoty 50.000 zł.

lub podatnik świadczy usługi na rzecz podatników VAT z innych państw członkowskich, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług poza terytorium kraju

– Informacje Podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych transakcji – art.100 4-6.

3. Informacje Podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym (miesiącu lub kwartale) - art.100 ust.7.

 

·       Nowych zasad zwrotu podatku naliczonego podmiotom zagranicznym

Podatnik, który dokonał zakupów w innych krajach Wspólnoty będzie składał wniosek o zwrot podatku we właściwym dla niego urzędzie skarbowym (a nie jak do tej pory w kraju w którym dokonał zakupu). Wniosek będzie składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na złożenie wniosku został wydłużony – do 30. września roku kalendarzowego następującego po okresie, którego dotyczy zwrot (obecnie termin ten upływa 30 czerwca kolejnego roku).

 

Nowelizacja ustawy określa również przypadki , które uniemożliwiają otrzymanie zwrotu przez podmioty zagraniczne.

Regulacje dotyczące w/w zasad zwrotu wynikają z art.89 ust.1a – 1l znowelizowanej ustawy.

 

Informacje znajdują się na się na stronie:

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=135&wysw=5&sub=sub1 To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!