wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dla podmiotów świadczących usługi będące reklamą napojów alkoholowych
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Informacja dla podmiotów świadczących usługi będące reklamą napojów alkoholowych

 

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, przypomina o obowiązku wynikającego z art. 132  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej ustawy.

            W myśl przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004r. o zmianie ustawy o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 152 poz. 1597), a także aktów wykonawczych do tej ustawy, podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych zobowiązane są złożyć do urzędów skarbowych deklaracje o symbolu DRA-1, zawierającą zbiorczą informację miesięczną z wszystkich faktur stanowiących podstawę do kreślenia należnej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu opłaty, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.

          Ponadto, Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, informuje iż, teksty obowiązujących przepisów, wzór deklaracji oraz konto, na które należy odprowadzać ww. opłaty, są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu  (www.msport.gov.pl).

2007-03-08To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!