wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT - INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO
O G Ł O S Z E N I Eo wyborze kandydata na stanowisko referenta w dziale kadr, szkolenia, spraw ogólnych i ochrony informacji niejawnych w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.
INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO

 Podstawa prawna: art. 14a – 14p ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).Zmiany wprowadzone od 01. 07. 2007 r. w Ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego  

  Od 01.07.2007 r. obowiązuje nowa procedura wydawania wiążących interpretacji, która wynika z przepisów ustawy z dnia 16. 11. 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590).

W myśl znowelizowanych przepisów najistotniejsze zmiany obejmują następujące kwestie:

1.  Do wydawania interpretacji ogólnych i indywidualnych uprawniony jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Minister Finansów – w drodze rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie do wydania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych, określając jednocześnie właściwość miejscową i rzeczową organów upoważnionych.

2.   Interpretacje ogólne publikowane będą w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast interpretacje indywidualne, po doręczeniu ich wnioskodawcy również zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wymienione w treści.

3.    Interpretacje indywidualne wydawane będą na wniosek i dotyczyć będą nie tylko zaistniałej sytuacji ale także planowanych działań.

4.   Wnioskodawca zwracający się o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Wniosek niespełniający powyższych wymogów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto wnioskujący składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu jego złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontroli organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub kontroli skarbowej.

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

5.   Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji będzie musiał być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 112,     poz. 771).

6.   Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym opłata ta zostanie zwielokrotniona, jeżeli wnioskodawca przestawi we wniosku kilka odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych.

W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do jej uiszczenia.

7.   Co do zasady interpretacje indywidualne wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym wyżej uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska w pełnym zakresie.

8.  W indywidualnej interpretacji minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie wyrażał ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.

Jeżeli organ ten uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie, wówczas zamieszczenie w interpretacji uzasadnienia prawnego jest fakultatywne i potrzeba jego przytoczenia uzależniona jest od uznania organu.

W sytuacji gdy stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę zostanie ocenione przez organ negatywnie, będzie on zobowiązany do przytoczenia prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym.

9.  Indywidualne interpretacje podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu organu, który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie należy skierować do właściwego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę indywidualnej interpretacji.

10. Zastosowanie się jakiegokolwiek podmiotu do interpretacji ogólnej lub wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub w przypadku jej nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może im szkodzić.

Ponadto w przypadku interpretacji indywidualnych do okresu objętego zasadą nieszkodzenia wliczany jest również okres przed doręczeniem organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tą interpretację, przy czym organ podatkowy będzie zobowiązany do poinformowania na piśmie wnioskodawcę o dacie doręczenia mu ww. orzeczenia, wskazując jednocześnie, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

11. Wydana (zarówno ogólna jak i indywidualna) interpretacja z urzędu może być zmieniona w przypadku gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

12.  Zastosowanie się do interpretacji, która następnie zostanie zmieniona lub nie zostanie uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, spowoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

·         zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która ulegnie zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

·         skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu będzie odpowiadał stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, będą miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zwolnienie z zapłaty podatku w przypadku zmiany interpretacji obejmie:

·         w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności,

·         w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny,

·         w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

13.  Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie nowelizującej Ordynację podatkową, wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu stosowania prawa w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w noweli będą rozpatrywane na podstawie przepisów przed dniem wejścia noweli.

Dotyczy to również formy prawnej interpretacji, sposobu zaskarżania oraz zmiany dokonanej z urzędu.

Jeżeli jednak zmianie ulegną przepisy, które były przedmiotem interpretacji, interpretacja wygaśnie z mocy prawa.

 

10.07.2007 r.To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!