Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

 Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

                                                                           Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/5/08                                                                                                                                           Bielsko – Biała, dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

Dot. protestu wniesionego przez NetCom Sp. z o.o.

 

Na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U. nr 223 z 2007 r., poz.1655z późn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej zamieszcza skan protestu wniesionego przez NetCom Sp.z o.o. 53-120 Wrocław, ul. Jarzębinowa 22/1 na postanowienia SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego i wzywa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Zgodnie z art.181 ust.4 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (cyt.wyżej) uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego mogą przystąpić, w terminie do 3 dni od zamieszczenia protestu na stronie internetowej lub do upływu terminów, o których mowa w art.180 ust.3 pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując swój  interes  prawny  w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego czyli do tut. Urzędu, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest, czyli NetCom Sp. z o.o.

 

Zał.1na 2 str.

 

                                                                                   W oryginale podpisał;
                                                                                                       p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                                       (Henryka Kubica)